rekenkameronderzoek

rekenkameronderzoek

 • Rekenkamer 's Hertogenbosch: toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten Pro Facto voert voor de Rekenkamer ’s-Hertogenbosch een onderzoek uit naar toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten. De afgelopen jaren kreeg dit onderwerp de nodige politieke en maatschappelijke aandacht in ’s-Hertogenbosch en ook landelijk zijn er regelmatig politieke en...
 • Rekenkamer Tiel: inwonerparticiatie

  Inwonerparticipatie is een onderwerp wat terecht veel aandacht krijgt op de bestuurlijke agenda's. Een overheid dient goed te luisteren naar burgers en geen beleid te maken over de hoofden van burgers heen of zonder te kijken naar uitvoeringsgevolgen van beleid. ​Dit heeft gevolgen voor de

  ...
 • Inwonerparticipatie in de gemeente Tiel

  Inwonerparticipatie is een onderwerp wat terecht veel aandacht krijgt op de bestuurlijke agenda's. Een overheid dient goed te luisteren naar burgers en geen beleid te maken over de hoofden van burgers heen of zonder te kijken naar uitvoeringsgevolgen van beleid. ​Dit heeft gevolgen voor de

  ...
 • Rekenkamer Borger-Odoorn: doorwerking van aanbevelingen

  In 2020 deed Pro Facto in opdracht van de toenmalige rekenkamercommissie van de gemeente Borger-Odoorn onderzoek naar de aanpak van ondermijning en de weerbaarheid van de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Begin 2024 heeft de rekenkamer ons gevraagd onderzoek te doen naar de mate waarin

  ...
 • Onderzoek Pro Facto beste van het jaar!

  Het onderzoek over ondermijning dat we uitvoerden voor de Rekenkamer Amersfoort is bekroond met de Goudvink 2023. Dit is de jaarlijkse prijs van de ...

 • Rekenkamer Ommen: aanpak ondermijning

  De rekenkamer van Ommen laat door Pro Facto onderzoek doen naar de aard en omvang van ondermijning binnen de gemeente en naar de aanpak en weerbaarheid door de gemeente. Concreet wil het zicht krijgen op de fenomenen van ondermijning, het beleid, de uitvoering daarvan, de weerbaarheid en

  ...
 • Rekenkamer Midden-Groningen: integriteit

  De rekenkamer van Midden-Groningen is geïnteresseerd in de vraag op welke wijze de gemeente oog heeft voor de borging van integriteit. De rekenkamer heeft, in afstemming met de Auditcommissie, de keuze gemaakt om onderzoek uit te voeren naar de vraag op welke wijze de gemeente Midden-Groningen

  ...
 • Dijkstra en Evenblij bespreken rekenkameronderzoek ondermijning

  De aanpak van ondermijning door de gemeente Noordoostpolder is onder de maat, zo concludeert de gemeentelijke rekenkamer na onderzoek door Pro Facto. Dat kan deels verklaard worden door de onderbezetting in 2022, maar verder blijkt uit de gesprekken dat het bestuur en de ambtelijke

  ...
 • Heemskerkse bezuinigingen op bibliotheek en muziekschool: succes en onvrede

  In 2014 heeft de gemeente Heemskerk besloten tot aanzienlijke bezuinigingen op de bibliotheek en muziekschool. Deze bezuinigingen zijn inmiddels afgerond en zijn in opdracht van de rekenkamer onderzocht door Pro Facto.

  De financiële doelstellingen zijn grotendeels behaald, zowel bij de

  ...
 • Ondermijning in Amersfoort: is de aanpak adequaat?

  Ondermijning is een steeds groter probleem. Bij ondermijning is er altijd (1) een gronddelict waarmee (veel) geld wordt verdiend, bijvoorbeeld drugshandel, en (2) zijn boven- en onderwereld met elkaar verweven. Ondermijnende criminaliteit tast de legale en beoogde werking van het

  ...
 • RKC Meppel: inwonerparticipatie

  Inwonerparticipatie staat al een aantal jaren hoog op de bestuurlijke agenda’s. Interactieve beleidsvorming, co-creatie van beleid, etc. zijn termen die al een behoorlijke geschiedenis hebben. In een vergaande vorm, wanneer het initiatief wordt genomen door de inwoners en de overheid wordt

  ...
 • Onderzoek over ondermijning? Schakel ons in!

  Ondermijning is een steeds groter probleem in de samenleving. Pro Facto ondersteunt gemeenten in de aanpak van ondermijning met onderzoek en advies. Ook voor rekenkamers is onderzoek naar ondermijning zeer relevant. Meer informatie hierover is te vinden in onze brochures over dit

  ...
 • Groot rekenkameronderzoek naar openbaarheid van bestuur: nog veel te verbeteren

  In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen. De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door

  ...
 • Rekenkamercommissie Waddeneilanden: toezicht en handhaving in het veiligheidsdomein

  Handhaving van wet- en regelgeving is een belangrijk onderdeel van de taken van het gemeentebestuur. Idealiter worden deze regels spontaan nageleefd, in de praktijk zal echter nooit sprake zijn van volledig regelconform gedrag. Daarom dient er toezicht (controle) te worden gehouden op naleving

  ...
 • Onderzoek Pro Facto genomineerd voor prijs

  Jaarlijks reikt de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissie (NVRR) de Goudvink uit voor het beste rekenkameronderzoek van het

  ...
 • Pro Facto voert 'DoeMee-onderzoek' van NVRR uit over de Wob

  Pro Facto gaat het jaarlijkse NVRR-DoeMee-onderzoek uitvoeren. In een NVRR DoeMee-onderzoek wordt voor een groot aantal rekenkamer(commissies)s op initiatief en onder leiding van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een gezamenlijk onderzoek naar een

  ...
 • NVRR: DoeMee-onderzoek over Wet openbaarheid van bestuur

  In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen. De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet

  ...
 • Rekenkamercommissie Zwartewaterland: opvolging aanbevelingen

  De rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland wil weten in hoeverre de aanbevelingen van de commissie (volledig) worden overgenomen en in hoeverre hieraan uitvoering is gegeven. Met andere woorden: de rekenkamercommissie wil inzicht in de doorwerking van de aanbevelingen van

  ...
 • Leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk

  De NVRR organiseert voor de tweede keer een leergang Oriëntatie op rekenkamerwerk, deze keer in Zwolle, waarin in drie modules ingegaan wordt op verschillende onderdelen van rekenkameronderzoek. Net als in de eerste versie van de Leergang

  ...
 • Raad Edam-Volendam vol lof over subsidierapport

  "Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag of subsidies op het gebied van sport, welzijn, sport en recreatie in de gemeente

  ...
 • Gemeentelijke herindeling Boarnsterhim - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente

  ...
 • Sociaal domein

  Sinds 2015 hebben gemeenten een grote transformatie doorgemaakt op het gebied van werk en inkomen, Wmo en jeugdhulp. Pro Facto biedt op verschillende terreinen ondersteuning in de vorm van advies, onderzoek en cursussen. Klik op de rode link voor een specifiek product.

  - ...

 • Onderzoek Pro Facto genomineerd voor prestieuze prijs

  Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) reikt jaarlijks de zgn. Goudvink uit voor het beste rekenkameronderzoek. Alle rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie (bij gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk) konden

  ...
 • De rekenkamer(commissie) en de Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is de laatste tijd veel in het nieuws, vaak in relatie tot (vermeend) misbruik ervan. Wob-verzoekers hebben inmiddels ook de weg naar de rekenkamer en de rekenkamercommissie gevonden.

  Pro Facto voert voor veel rekenkamer(commissies)

  ...
 • Bezwaarafhandeling in Amersfoort kan efficiënter en effectiever

  De raad van Amersfoort heeft tijdens zijn vergadering op 11 februari 2014 de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften en klachten overgenomen. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie

  ...
 • Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden

  De rekenkamercommissie van de gemeente Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente. Dit zijn veelal zelfstandige rechtspersonen waar de gemeente al dan niet gedeeltelijk aandeelhouder en/of participant en/of financier is. Het gaat daarbij niet alleen

  ...
 • Maatschappelijke opvang in Leeuwarden: in dialoog met omwonenden?

  In opdracht van de rekenkamer Leeuwarden heeft Pro Facto het Leeuwarder beleid voor het vinden van locaties voor

  ...
 • Rekenkameronderzoek

  We zijn gespecialiseerd in rekenkameronderzoek. Met op maat gesneden, uitgewerkte offertes, gedegen praktijkgericht onderzoek en heldere rapportages hebben we al veel rekenkamer(commissie)s kunnen overtuigen van onze kwaliteiten. Klik ...

Zoeken