jeanne cazemier

jeanne cazemier

 • De rol van sociaal werk bij de aanpak van ondermijning

  Ondermijning is een complex probleem en vraagt om een brede en integrale aanpak. Verschillende organisaties hebben een rol in die aanpak en werken met elkaar samen, zoals de politie, het OM, het RIEC, de Belastingdienst en gemeenten. Ook organisaties die niet een primaire rol vervullen in het

  ...
 • Tintengroep - de rol van sociaal werk bij de aanpak van ondermijning

  Ondermijning is een complex probleem en vraagt om een brede en integrale aanpak. Verschillende organisaties hebben een rol in die aanpak en werken met elkaar samen, zoals de politie, het OM, het RIEC, de Belastingdienst en gemeenten. Ook organisaties die niet een primaire rol vervullen in het

  ...
 • Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

  Pro Facto heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. Het is in dit kader namelijk steeds vaker noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen tussen

  ...
 • Evaluatie van de Fraudehelpdesk

  De Fraudehelpdesk verleent geen diensten die uniek zijn, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen van fraude maakt de dienstverlening van de Fraudehelpdesk wel bijzonder. Dat is één van onze bevindingen uit het evaluatieonderzoek over de Fraudehelpdesk, in opdracht

  ...
 • WODC: internationale verkenning online informatieverzameling door politie bij handhaving openbare orde

  Criminaliteit speelt zich steeds meer af in de online wereld. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld en aangejaagd op sociale media. Om de openbare te kunnen handhaven heeft de politie informatie nodig die veelal alleen online te vinden is. Een

  ...
 • Internationale verkenning online informatieverzameling bij handhaving openbare orde

  Criminaliteit speelt zich steeds meer af in de online wereld. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld en aangejaagd op sociale media. Om de openbare te kunnen handhaven heeft de politie informatie nodig die veelal alleen online te vinden is. Een

  ...
 • Rekenkamer Midden-Groningen: integriteit

  De rekenkamer van Midden-Groningen is geïnteresseerd in de vraag op welke wijze de gemeente oog heeft voor de borging van integriteit. De rekenkamer heeft, in afstemming met de Auditcommissie, de keuze gemaakt om onderzoek uit te voeren naar de vraag op welke wijze de gemeente Midden-Groningen

  ...
 • Onderzoek naar gevolgen Wet Damocles (sluiting drugspanden) en de mogelijkheden die te monitoren

  Als in een pand (woning of ander pand) drugs aanwezig zijn of worden verhandeld, kan de burgemeester dit pand tijdelijk sluiten op grond van de Wet Damocles. Het doel van deze maatregel is om de overtreding te beëindigen en om de openbare orde en veiligheid in de straat of buurt te herstellen.

  ...
 • Nieuw onderzoek over terrorismebestrijding

  We gaan opnieuw een onderzoek doen over terrorismebestrijding. Eerder analyseerden we onder meer de Nationale Contraterrorisme Strategie

  ...
 • WODC: evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  We gaan opnieuw een onderzoek doen over terrorismebestrijding. Eerder analyseerden we onder meer de Nationale Contraterrorisme Strategie

  ...
 • 'Foute huurders': over informatiedeling bij crimineel pandgebruik

  Verhuurders van woningen willen graag met elkaar delen welke huurders zich schuldig maken aan crimineel pandgebruik (bijvoorbeeld door hennepkwekerijen of illegaal sekswerken). Zo hopen ze elkaar te helpen en de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om die laatste reden zouden ze de

  ...
 • WODC: evaluatie Fraudehelpdesk

  V Evaluatie UAVG aangeboden aan de Tweede Kamer

  De AVG bestaat uit open normen die zich in de praktijk niet altijd makkelijk laten toepassen. Invulling daarvan door de Uitvoeringswet AVG is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt door de ‘beleidsneutrale’ opzet van de Uitvoeringswet AVG en het gebrek aan (latere) concretisering van die open

  ...
 • Ministerie van BZK: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning

  Steeds meer gemeenten maken gebruik van digitale open bronnen bij de aanpak van ondermijning en handhaving van de openbare orde. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over fenomenen, doelgroepen, kwetsbare branches of door personen in kaart te brengen waarvan signalen of

  ...
 • Onderzoek naar mogelijk effect van griffierecht bij klachten van gedetineerden

  Het invoeren van een griffierecht leidt tot het inperken van de rechtsbescherming bij een kwetsbare groep, omdat gedetineerden zich in een afhankelijke positie bevinden en vaak een laag inkomen hebben. Eerdere discussies over een griffierecht voor klachten van gedetineerden hebben

  ...
 • Preventief fouilleren: wisselend beoordeeld

  De meeste gemeenten die preventief fouilleren inzetten, doen dit kortdurend en incidenteel bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde wegens de (mogelijke) aanwezigheid van wapens. Gemeenten, politie en openbaar ministerie zien deze inzet over het algemeen als nuttig en

  ...
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning

  Steeds meer gemeenten maken gebruik van digitale open bronnen bij de aanpak van ondermijning en handhaving van de openbare orde. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over fenomenen, doelgroepen, kwetsbare branches of door personen in kaart te brengen waarvan signalen of

  ...
 • Waardering voor Nationaal rapporteur mensenhandel, financiën twistpunt

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit onze evaluatie Voor de publieke waarde van informatie die in opdracht van het WODC is uitgevoerd. De financiering van het instituut blijkt een twistpunt. Het onderzoek is

  ...
 • Onderzoek naar de inzet van paralegals in de gesubsidieerde rechtsbijstand

  De inzet vanparalegals in toevoegingen biedt mogelijkheden voor advocatenkantoren. Tegelijkertijd bestaan verschillende obstakels die de inzet vanparalegals in de gesubsidieerde rechtsbijstand

  ...
 • Groot rekenkameronderzoek naar openbaarheid van bestuur: nog veel te verbeteren

  In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen. De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door

  ...
 • WODC: naleving AVG door overheden

  De AVG bestaat uit open normen die zich in de praktijk niet altijd makkelijk laten toepassen. Invulling daarvan door de Uitvoeringswet AVG is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt door de ‘beleidsneutrale’ opzet van de Uitvoeringswet AVG en het gebrek aan (latere) concretisering van die open

  ...
 • WODC: tijdelijke COVID-19 regelgeving J&V

  In januari 2020 komen de eerste berichten over de uitbraak van een nieuw virus in China, in de stad Wuhan. Eind februari 2020 worden de eerste coronabesmettingen in Nederland vastgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en in maart 2020 is de Nederlandse situatie al veranderd van ‘handen wassen en

  ...
 • WODC: griffierechten in detentie

  De achtergrond van het onderzoek is het al jaren gestaag toenemende aantal klachten in penitentiaire inrichtingen. Die groei zorgt voor overbelasting van de Commissies van Toezicht in de inrichtingen en de (beroepscommissie van de) Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De

  ...
 • WODC: evaluatie preventief fouilleren

  De meeste gemeenten die preventief fouilleren inzetten, doen dit kortdurend en incidenteel bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde wegens de (mogelijke) aanwezigheid van wapens. Gemeenten, politie en openbaar ministerie zien deze inzet over het algemeen als nuttig en effectief. Een

  ...
 • NVRR: DoeMee-onderzoek over Wet openbaarheid van bestuur

  In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen. De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet

  ...
 • WODC: evaluatie Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Deze Europese verordening regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsmede het vrije verkeer van die gegevens. De Uitvoeringswet Algemene verordening

  ...
 • Hoe konden 1.300 vaten afval worden opgeslagen terwijl er 10 vergund waren?

  Voor de gemeente Doetinchem hebben we onderzoek gedaan naar een concrete handhavingszaak. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe het kon gebeuren dat er 1.300 ton blusschuim is opgeslagen op een terrein van een inmiddels failliet bedrijf dat tien jaar eerder een vergunning verkreeg voor

  ...
 • Gemeente Doetinchem: evaluatie overheidshandelen in milieuzaak

  Voor de gemeente Doetinchem hebben we onderzoek gedaan naar een concrete handhavingszaak. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe het kon gebeuren dat er 1.300 ton blusschuim is opgeslagen op een terrein van een inmiddels failliet bedrijf dat tien jaar eerder een vergunning verkreeg voor

  ...
 • We gaan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen evalueren

  Voor het WODC gaat Pro Facto de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen evalueren. Deze doet onderzoek, adviseert en rapporteert aan de regering over die twee onderwerpen.

  Onafhankelijke rapporteur over twee belangrijke maatschappelijke

  ...
 • WODC: evaluatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit onze evaluatie Voor de publieke waarde van informatie dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd. De financiering van het instituut blijkt een twistpunt. Bij de uitvoering van dit

  ...

Pagina 1 van 2

Zoeken