Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten hebben diverse samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Een bekende vorm is de gemeenschappelijke regeling (GR). Dit type samenwerkingsverband wordt vaak opgericht om krachten te bundelen, een efficiëntere uitvoering te bewerkstelligen of organisatorische voordelen te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van afvalbeheer, jeugdzorg of de sociale dienst. In een aantal gevallen is een GR wettelijk voorschreven, zoals de Veiligheidsregio of de Omgevingsdienst. Na afloop van deze cursus weet u welke soorten GR’en er zijn en op welke manier u grip kunt houden op deze verschillende soorten GR’en. U weet waar u op moet letten, hoe de informatievoorziening plaatsvindt en heeft inzicht in de democratische controle?

De volgende onderwerpen komen tijdens een cursusdagdeel aan de orde:

  • Opening en kennistest
  • Samenwerken in een GR: verschillende vormen en praktijkvoorbeelden
  • Bevoegdheden algemeen en dagelijks bestuur, overdragen van bevoegdheden
  • Wijzigingen van/in een GR
  • Sturing, beheersing en verantwoording
  • Informatievoorziening aan en democratische controle door de raad
  • Casus

Werkwijze en lesmateriaal
De leerstof wordt zo tastbaar en aantrekkelijk mogelijk gemaakt door veel gebruik te maken van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. De deelnemers ontvangen een compacte syllabus met de sheets, en overige relevante informatie.

 

 

Toezicht en handhaving in het sociaal domein

Met de decentralisatie van het sociaal domein heeft de gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving. Hieronder vallen onder meer vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord, en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.

Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze twee wetten. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. U weet welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten.

Programma
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:
- Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving?
- De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht
- Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
- Het aanwijzen van een toezichthouder
- Beleidskaders
- Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
- Vormen van fraude
- Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
- Preventieve maatregelen
- Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
- Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
- Relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg.
- Praktijkvoorbeelden en tips en trucs

 

Cursus Wet hergebruik van overheidsinformatie

Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen bij een 'met een publieke taak belaste instelling' een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de inhoud van de Who, zich bewust van het bereik en impact van de (gevolgen van de) Who en in staat om een Who-verzoek af te handelen.

Doelgroep
Medewerkers van een overheid of van een andere instelling met een publieke taak (o.a. musea, archieven, bibliotheken) die bij de uitvoering van hun werkzaamheden te maken hebben met de Who.

Tijdens het dagdeel wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Achtergrond en inhoud Who
• Kernbegrippen
• Herkennen/bereik Who-verzoek (op welke verzoeken is de Who van toepassing?)
• Afwijzingsgronden
• Behandelen verzoek (wijze van verstrekking, bescherming persoonsgegevens, tarieven etc.)

Cursus jurisprudentie sociaal domein

Doel
Als gevolg van de decentralisaties (Wmo en Jeugd) hebben zich sinds 1 januari 2015 diverse ontwikkelingen voorgedaan ten aanzien van de jurisprudentie aangaande die wetgeving. Op basis van jurisprudentie in eerste aanleg als hoger beroep zijn bepaalde, voor de uitvoeringspraktijk onduidelijk gebleken begrippen, uitgekristalliseerd. Dit geeft handen en voeten aan de wettelijke kaders en is van belang voor een uniforme uitvoering van de wet. Na afloop van deze cursus beschikt de deelnemer over actuele kennis van de jurisprudentie inzake de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet. De cursus kan als basiscursus worden gegeven of als verdiepende cursus.

Programma
Tijdens deze cursus wordt in ieder geval ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Ontwikkelingen jurisprudentie Wmo 2015 vanaf 1 januari 2015 tot heden:
Beschikken in resultaten, het voorzien in de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning, algemene voorzieningen, het hanteren van normtijden en de hoogte van het persoonsgebonden budget.

- Ontwikkelingen jurisprudentie Jeugdwet vanaf 1 januari 2015 tot heden:
Het beoordelen van een verzoek om een gesloten machtiging, instemming van de gedragswetenschapper, ondertoezichtstelling, en het doen van onderzoek.

Werkwijze
De cursus is sterk op de praktijk gericht en interactief. Er is bovendien ruimte voor het inbrengen van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers.

Duur
Twee dagdelen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Cursus Participatiewet

Doel
Vanaf 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder de Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperkingen werk te laten vinden en dit geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer dat niet lukt, is het mogelijk op grond van de wet over te gaan tot verlening van bijstand. Gemeenten voeren de wet uit en maken, binnen de wettelijk gestelde kaders, hun eigen beleid. Na afloop van deze cursus beschikken deelnemers over voldoende kennis van de Participatiewet ten behoeve van de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten (sociale dienst) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet. De cursus kan als basiscursus worden gegeven of als verdiepende cursus.

Programma
Tijdens deze cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Uitgangspunten en basisbeginselen van de Participatiewet
- Belangrijke begrippen zoals het zijn van rechthebbende en een gezamenlijke huishouding
- Verschillende vormen van bijstand
- Rechten en plichten, waaronder de inlichtingen- en de arbeidsplicht en de betekenis daarvan voor de praktijk
- Opschorting, herziening en terugvordering
- Actuele jurisprudentie
- Aanverwante wet- en regelgeving

Werkwijze
De training is sterk op de praktijk gericht en interactief. Er wordt gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk van de cursusleider en de deelnemers.

Duur
Twee dagdelen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Zoeken