sociaal domein

 • Cursus Toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet

  Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdzorg heeft u er als gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving. Hieronder vallen onder meer vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord, en het

  ...
 • Rekenkamercommissie Veendam: beleid en uitvoering van de Wmo 2015

  Bijna twee jaren na de stelselwijziging in het sociaal domein heeft de rekenkamercommissie Veendam behoefte om de balans op te maken ten aanzien van het beleid en de uitvoering van de Wmo 2015. De resultaten van het uit te voeren onderzoek meoten (deels) kunnen worden gebruikt voor het

  ...
 • Cursus jurisprudentie sociaal domein

  Doel
  Als gevolg van de decentralisaties (Wmo en Jeugd) hebben zich sinds 1 januari 2015 diverse ontwikkelingen voorgedaan ten aanzien van de jurisprudentie aangaande die wetgeving. Op basis van jurisprudentie in eerste aanleg als hoger beroep zijn bepaalde, voor de

  ...
 • Cursus Participatiewet

  Doel
  Vanaf 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder de Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperkingen werk te laten vinden en dit geldt ook voor mensen met een

  ...
 • Cursus Jeugdwet

  Doel
  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De verantwoordelijkheid van gemeenten ziet daarmee onder andere op het versterken van

  ...
 • Cursus Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Doel
  Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking getreden. Deze wet geeft aan gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op grond van de Wmo 2015 verstrekt de gemeente voorzieningen aan

  ...
 • Rekenkamercommissie Tynaarlo: privacy in het sociaal domein

  Sinds de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke taken binnen het sociaal domein fors uitgebreid. Niet alleen nieuwe taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), maar ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet per die datum, alsmede

  ...
 • Erwin Krol

 • Oratie Heinrich Winter over de bestuurlijke organisatie in het sociaal domein

  Met zijn oratie op 23 juni 2015 aanvaardde Heinrich Winter, mede-directeur van Pro Facto, zijn ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit

  ...
 • Masterclass sociale wijkteams op 25/6/15

  Hoe verloopt de besluitvorming in het sociale wijkteam? Wat is de relatie tussen het keuken-tafelgesprek en de eisen die de Algemene wet bestuursrecht, de Wmo en de Jeugdwet stellen aan de besluitvorming? Welke informatie mag gedeeld worden door de professionals in het sociale wijkteam en – bij

  ...
 • Juridische kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein

  De kop is eraf, de term 'sociaal domein' is al ingeburgerd bij gemeenten. Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen, extra taken en focus op transformatie. Heeft uw gemeente (tijdelijk) behoefte aan een juridisch kwaliteitsmedewerker, bijvoorbeeld ter beheersing van de juridische

  ...
 • Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies

  "Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag of subsidies op het gebied van sport, welzijn, sport en recreatie in de gemeente

  ...
 • Sociaal domein

  De kop is eraf, de term 'sociaal domein' is al ingeburgerd bij gemeenten. Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen, extra taken en focus op transformatie. Pro Facto biedt op verschillende terreinen ondersteuning in de vorm van advies, onderzoek en cursussen. Klik op de rode link voor

  ...
 • Juridische vragen voor sociale wijkteams

  Sinds 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor veel taken op het sociale domein bij de gemeenten. Het aantal sociale wijkteams is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een grote meerderheid van de gemeenten werkt met dergelijke teams. Er doen zich verschillende (juridische) vragen

  ...
 • Cursus gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

  Doelgroep en doel
  De cursus is bestemd voor ongeveer medewerkers van sociale wijkteams en/of gemeenten. Het is de bedoeling dat de deelnemers na de workshop handvatten hebben om in concrete situaties te besluiten of al dan niet persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. De

  ...
 • Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid

  In Enschede wonen relatief veel mensen met een armoedeprobleem en hebben die niet genoeg geld voor alle eerste levensbehoeften zoals voedsel, verwarming en medicijnen, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto dat is uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie Enschede. In het kader van het

  ...
 • Maatschappelijke opvang in Leeuwarden: in dialoog met omwonenden?

  In opdracht van de rekenkamer Leeuwarden heeft Pro Facto het Leeuwarder beleid voor het vinden van locaties voor

  ...
 • Rekenkamer Leeuwarden: locatiekeuze maatschappelijke opvang

  De gemeente Leeuwarden is één van de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. De besluitvorming over locaties voor maatschappelijke opvang is niet eenvoudig omdat omwonenden of ondernemers in de buurt vrezen voor overlast. Duidelijk is dat ergens een opvanglocatie moet

  ...
 • Carine Bloemhoff

 • Heinrich Winter

Search