wodc

wodc

 • Evaluatie van de Fraudehelpdesk

  De Fraudehelpdesk verleent geen diensten die uniek zijn, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen van fraude maakt de dienstverlening van de Fraudehelpdesk wel bijzonder. Dat is één van onze bevindingen uit het evaluatieonderzoek over de Fraudehelpdesk, in opdracht

  ...
 • WODC: internationale verkenning online informatieverzameling door politie bij handhaving openbare orde

  Criminaliteit speelt zich steeds meer af in de online wereld. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld en aangejaagd op sociale media. Om de openbare te kunnen handhaven heeft de politie informatie nodig die veelal alleen online te vinden is. Een

  ...
 • Internationale verkenning online informatieverzameling bij handhaving openbare orde

  Criminaliteit speelt zich steeds meer af in de online wereld. Oproepen tot geweld of het verstoren van de openbare orde worden steeds vaker gedeeld en aangejaagd op sociale media. Om de openbare te kunnen handhaven heeft de politie informatie nodig die veelal alleen online te vinden is. Een

  ...
 • Het gebruik van gezichtsopnamen en vingerafdrukken in de migratieketen

  Voor de uitvoering van hun taken maken verschillende partijen in de migratieketen gebruik van biometrische gegevens, specifiek van gezichtsopnamen (pasfoto’s) en vingerafdrukken. Dat gebeurt op grond van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk).

  Pro Facto voerde twee eerdere

  ...
 • WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen

  Voor de uitvoering van hun taken maken verschillende partijen in de migratieketen gebruik van biometrische gegevens, specifiek van gezichtsopnamen (pasfoto’s) en vingerafdrukken. De wettelijke grondslag voor dit gebruik ligt deels in Europese regelingen, en deels in de Wet biometrie in de

  ...
 • Worden proceskostenvergoedingen oneigenlijk gebruikt?

  Worden proceskostenvergoedingen oneigenlijk gebruikt?

  Wie het niet eens is met een WOZ-aanslag of een verkeers- of parkeerboete kan in bezwaar gaan. Of, nog makkelijker, een professionele rechtshulpverlener inschakelen om namens jou het bezwaar en eventueel het beroep in te stellen. In

  ...
 • Minder bescherming voor slachtoffers mensenhandel na aanpassing verblijfsregeling

  Migranten die slachtoffer zijn van mensenhandel kunnen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, als zij meewerken aan het onderzoek tegen de mensenhandelaar. In 2019 is deze verblijfsregeling mensenhandel (B8/3-regeling) veranderd. Pro Facto en

  ...
 • Nieuw onderzoek over terrorismebestrijding

  We gaan opnieuw een onderzoek doen over terrorismebestrijding. Eerder analyseerden we onder meer de Nationale Contraterrorisme Strategie

  ...
 • WODC: evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  We gaan opnieuw een onderzoek doen over terrorismebestrijding. Eerder analyseerden we onder meer de Nationale Contraterrorisme Strategie

  ...
 • WODC: oneigenlijk gebruik van proceskostenvergoeding
  ...
 • WODC: Evaluatie Pilot kosteloze rechtsbijstand kinderbescherming

  Wanneer de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd, kan het kind onder toezicht worden geteld en waar nodig uit huis worden geplaatst. Ook kan het gezag dat ouders over hun kind hebben worden beëindigd, als niet te verwachten is dat de ouders op termijn hun kind zelf weer kunnen

  ...
 • Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: bewustzijn versterkt, organisatorische invulling kwetsbaar

  Het bewustzijn van gemeenten van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is sinds de vorige monitor uit 2016 versterkt. Dat is met name het geval bij burgemeesters en gemeentelijke afdelingen openbare orde en veiligheid, maar nog onvoldoende bij wethouders en wisselend bij

  ...
 • 'Foute huurders': over informatiedeling bij crimineel pandgebruik

  Verhuurders van woningen willen graag met elkaar delen welke huurders zich schuldig maken aan crimineel pandgebruik (bijvoorbeeld door hennepkwekerijen of illegaal sekswerken). Zo hopen ze elkaar te helpen en de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om die laatste reden zouden ze de

  ...
 • WODC: evaluatie Fraudehelpdesk

  V WODC: monitoring gevolgen Wet Damocles

  Artikel 13b Opiumwet – ook wel bekend als de Wet Damocles – geeft de burgemeester de bevoegdheid een last onder bestuursdwang op te leggen wanneer er in een pand sprake is van drugshandel, de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs of de aanwezigheid van voorwerpen of stoffen waarvan

  ...
 • Breed draagvlak voor behoud digitale zittingen rechtspraak

  In januari 2020 komen de eerste berichten over de uitbraak van een nieuw virus in China, in de stad Wuhan. Eind februari 2020 worden de eerste coronabesmettingen in Nederland vastgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en in maart 2020 is de Nederlandse situatie al veranderd van ‘handen wassen en

  ...
 • We gaan de wijziging van de verblijfsregeling mensenhandel voor vreemdelingen evalueren

  Voor vreemdelingen die (mogelijke) slachtoffer of getuige zijn van mensenhandel geldt in een aparte verblijfsregeling, de B8/3-regeling. Wij gaan de wijziging uit 2019 van deze regeling evalueren.

  In het kader van de bestrijding van mensenhandel werd in 2000 de

  ...
 • Evaluatie UAVG aangeboden aan de Tweede Kamer

  De AVG bestaat uit open normen die zich in de praktijk niet altijd makkelijk laten toepassen. Invulling daarvan door de Uitvoeringswet AVG is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt door de ‘beleidsneutrale’ opzet van de Uitvoeringswet AVG en het gebrek aan (latere) concretisering van die open

  ...
 • WODC - evaluatie B8/3-regeling

  In het kader van de bestrijding van mensenhandel werd in 2000 de zogenoemde ‘B9-regeling’ ingevoerd. Het doel van de B9-regeling was het verlenen van een recht op verblijf, gedurende en ten behoeve van het opsporings- en vervolgingsonderzoek en het proces tegen de verdachte van mensenhandel,

  ...
 • Onderzoek naar mogelijk effect van griffierecht bij klachten van gedetineerden

  Het invoeren van een griffierecht leidt tot het inperken van de rechtsbescherming bij een kwetsbare groep, omdat gedetineerden zich in een afhankelijke positie bevinden en vaak een laag inkomen hebben. Eerdere discussies over een griffierecht voor klachten van gedetineerden hebben

  ...
 • Preventief fouilleren: wisselend beoordeeld

  De meeste gemeenten die preventief fouilleren inzetten, doen dit kortdurend en incidenteel bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde wegens de (mogelijke) aanwezigheid van wapens. Gemeenten, politie en openbaar ministerie zien deze inzet over het algemeen als nuttig en

  ...
 • Toekomstbestendigheid Veiligheidswet BES op onderdelen kwetsbaar

  De Veiligheidswet BES biedt niet voor alle onderwerpen voldoende duidelijkheid over taken en rollen van de betrokken partijen. Dat blijkt uit onze evaluatie die wij samen met de University of Curacao (

  ...
 • Waardering voor Nationaal rapporteur mensenhandel, financiën twistpunt

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wordt gewaardeerd. Dit blijkt uit onze evaluatie Voor de publieke waarde van informatie die in opdracht van het WODC is uitgevoerd. De financiering van het instituut blijkt een twistpunt. Het onderzoek is

  ...
 • Beroepsorganisatie deurwaarders KBvG functioneert goed, maar ook enkele knelpunten

  De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) functioneert goed. Toch zijn er ook enkele knelpunten, zoals de vertegenwoordiging van kleinere kantoren en de verdere professionalisering van de organisatie. Dat blijkt uit de evaluatie die Pro Facto in opdracht van het

  ...
 • WODC: naleving AVG door overheden

  De AVG bestaat uit open normen die zich in de praktijk niet altijd makkelijk laten toepassen. Invulling daarvan door de Uitvoeringswet AVG is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt door de ‘beleidsneutrale’ opzet van de Uitvoeringswet AVG en het gebrek aan (latere) concretisering van die open

  ...
 • Brede toepassing van levensloopgerichte afdoening van strafzaken vraagt meer dan alleen een enthousiast project

  Door vanuit een breder perspectief te kijken naar de multiproblematiek van verdachten van lichte strafbare feiten kan maatwerk worden geleverd in de bijzondere voorwaarden of het type sanctie. Om deze werkzame elementen te borgen is ook onderbouwing nodig

  ...
 • WODC: tijdelijke COVID-19 regelgeving J&V

  In januari 2020 komen de eerste berichten over de uitbraak van een nieuw virus in China, in de stad Wuhan. Eind februari 2020 worden de eerste coronabesmettingen in Nederland vastgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en in maart 2020 is de Nederlandse situatie al veranderd van ‘handen wassen en

  ...
 • WODC: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

  Een effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak. Het Kabinet Balkenende IV heeft daarvoor in 2008 het startsein gegeven met het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad. Een belangrijk

  ...
 • WODC: griffierechten in detentie

  De achtergrond van het onderzoek is het al jaren gestaag toenemende aantal klachten in penitentiaire inrichtingen. Die groei zorgt voor overbelasting van de Commissies van Toezicht in de inrichtingen en de (beroepscommissie van de) Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). De

  ...
 • WODC: evaluatie preventief fouilleren

  De meeste gemeenten die preventief fouilleren inzetten, doen dit kortdurend en incidenteel bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde wegens de (mogelijke) aanwezigheid van wapens. Gemeenten, politie en openbaar ministerie zien deze inzet over het algemeen als nuttig en effectief. Een

  ...

Pagina 1 van 4