ondermijning

ondermijning

 • De rol van sociaal werk bij de aanpak van ondermijning

  Ondermijning is een complex probleem en vraagt om een brede en integrale aanpak. Verschillende organisaties hebben een rol in die aanpak en werken met elkaar samen, zoals de politie, het OM, het RIEC, de Belastingdienst en gemeenten. Ook organisaties die niet een primaire rol vervullen in het

  ...
 • Tintengroep - de rol van sociaal werk bij de aanpak van ondermijning

  Ondermijning is een complex probleem en vraagt om een brede en integrale aanpak. Verschillende organisaties hebben een rol in die aanpak en werken met elkaar samen, zoals de politie, het OM, het RIEC, de Belastingdienst en gemeenten. Ook organisaties die niet een primaire rol vervullen in het

  ...
 • Doe mee met de Monitor Openbare orde en Veiligheid!

  Hoe vaak wordt de Wet Damocles toegepast door gemeenten, hoeveel gebiedsverboden op grond van de APV zijn er opgelegd en hoe vaak voeren gemeenten een Bibob-toets uit? Deze en andere vragen komen aan de orde in de eerste Landelijke Monitor Openbare Orde en Veiligheid. Alle gemeenten hebben een

  ...
 • Rekenkamer Borger-Odoorn: doorwerking van aanbevelingen

  In 2020 deed Pro Facto in opdracht van de toenmalige rekenkamercommissie van de gemeente Borger-Odoorn onderzoek naar de aanpak van ondermijning en de weerbaarheid van de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Begin 2024 heeft de rekenkamer ons gevraagd onderzoek te doen naar de mate waarin

  ...
 • Onderzoek Pro Facto beste van het jaar!

  Het onderzoek over ondermijning dat we uitvoerden voor de Rekenkamer Amersfoort is bekroond met de Goudvink 2023. Dit is de jaarlijkse prijs van de ...

 • Rekenkamer Ommen: aanpak ondermijning

  De rekenkamer van Ommen laat door Pro Facto onderzoek doen naar de aard en omvang van ondermijning binnen de gemeente en naar de aanpak en weerbaarheid door de gemeente. Concreet wil het zicht krijgen op de fenomenen van ondermijning, het beleid, de uitvoering daarvan, de weerbaarheid en

  ...
 • Rekenkamer Midden-Groningen: integriteit

  De rekenkamer van Midden-Groningen is geïnteresseerd in de vraag op welke wijze de gemeente oog heeft voor de borging van integriteit. De rekenkamer heeft, in afstemming met de Auditcommissie, de keuze gemaakt om onderzoek uit te voeren naar de vraag op welke wijze de gemeente Midden-Groningen

  ...
 • Dijkstra en Evenblij bespreken rekenkameronderzoek ondermijning

  De aanpak van ondermijning door de gemeente Noordoostpolder is onder de maat, zo concludeert de gemeentelijke rekenkamer na onderzoek door Pro Facto. Dat kan deels verklaard worden door de onderbezetting in 2022, maar verder blijkt uit de gesprekken dat het bestuur en de ambtelijke

  ...
 • Aanpak ondermijning geen prioriteit bij de gemeente Amersfoort

  De gemeente Amersfoort heeft zijn regierol bij de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren onvoldoende waargemaakt. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid zorgen ervoor dat de gemeente onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat. Daarnaast heeft

  ...
 • Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: bewustzijn versterkt, organisatorische invulling kwetsbaar

  Het bewustzijn van gemeenten van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is sinds de vorige monitor uit 2016 versterkt. Dat is met name het geval bij burgemeesters en gemeentelijke afdelingen openbare orde en veiligheid, maar nog onvoldoende bij wethouders en wisselend bij

  ...
 • 'Foute huurders': over informatiedeling bij crimineel pandgebruik

  Verhuurders van woningen willen graag met elkaar delen welke huurders zich schuldig maken aan crimineel pandgebruik (bijvoorbeeld door hennepkwekerijen of illegaal sekswerken). Zo hopen ze elkaar te helpen en de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om die laatste reden zouden ze de

  ...
 • WODC: monitoring gevolgen Wet Damocles

  Artikel 13b Opiumwet – ook wel bekend als de Wet Damocles – geeft de burgemeester de bevoegdheid een last onder bestuursdwang op te leggen wanneer er in een pand sprake is van drugshandel, de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs of de aanwezigheid van voorwerpen of stoffen waarvan

  ...
 • RKC Noordoostpolder: aanpak ondermijning

  De aanpak van ondermijning door de gemeente Noordoostpolder is onder de maat, zo concludeert de gemeentelijke rekenkamer na onderzoek door Pro Facto. Dat kan deels verklaard worden door de onderbezetting in 2022, maar verder blijkt uit de gesprekken dat het bestuur en de ambtelijke

  ...
 • Ondermijning in Amersfoort: is de aanpak adequaat?

  Ondermijning is een steeds groter probleem. Bij ondermijning is er altijd (1) een gronddelict waarmee (veel) geld wordt verdiend, bijvoorbeeld drugshandel, en (2) zijn boven- en onderwereld met elkaar verweven. Ondermijnende criminaliteit tast de legale en beoogde werking van het

  ...
 • Ministerie van BZK: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning

  Steeds meer gemeenten maken gebruik van digitale open bronnen bij de aanpak van ondermijning en handhaving van de openbare orde. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over fenomenen, doelgroepen, kwetsbare branches of door personen in kaart te brengen waarvan signalen of

  ...
 • Rekenkamer Amersfoort: aanpak ondermijning

  De rekenkamer Amersfoort wil inzicht krijgen in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Amersfoort en de effectiviteit van de gemeentelijke aanpak in de bestrijding daarvan. Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken zet de gemeente Amersfoort in op drie

  ...
 • Onderzoek over ondermijning? Schakel ons in!

  Ondermijning is een steeds groter probleem in de samenleving. Pro Facto ondersteunt gemeenten in de aanpak van ondermijning met onderzoek en advies. Ook voor rekenkamers is onderzoek naar ondermijning zeer relevant. Meer informatie hierover is te vinden in onze brochures over dit

  ...
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning

  Steeds meer gemeenten maken gebruik van digitale open bronnen bij de aanpak van ondermijning en handhaving van de openbare orde. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatie te verzamelen over fenomenen, doelgroepen, kwetsbare branches of door personen in kaart te brengen waarvan signalen of

  ...
 • Onderzoek Pro Facto genomineerd voor prijs

  Jaarlijks reikt de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissie (NVRR) de Goudvink uit voor het beste rekenkameronderzoek van het

  ...
 • WODC: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

  Een effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een geïntegreerde aanpak op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak. Het Kabinet Balkenende IV heeft daarvoor in 2008 het startsein gegeven met het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad. Een belangrijk

  ...
 • Gemeente Midden-Groningen: verbeteren veiligheid

  Het verbeteren van de veiligheid door middel van het tegengaan en voorkomen van ernstige vormen van overlast en het aanpakken van criminaliteit en ondermijning is in het programmaplan van het Nationaal Programma Groningen aangemerkt als een basisvoorwaarde voor het realiseren van alle andere

  ...
 • RIEC Den Haag: bestuurlijk afpakken

  Pro Facto is door het RIEC Den Haag gevraagd om een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen en daarin kennis op te nemen over de wijze waarop gemeenten hun bestuurlijke aanpak van ondermijning hebben vormgegeven. De handleiding moet vooral inzicht geven in hoe bestuurlijke interventies tot

  ...
 • Provincie Noord-Holland/RIEC: weerbaarheidsonderzoeken

  Een stagiair op de afdeling Burgerzaken die ongehinderd valse paspoorten kon verstrekken aan criminelen. Een toezichthouder die in zijn eentje toezicht hield in de haven en soms bewust de andere kant op keek. Een manager die tot € 10.000 onbeperkt diensten kon uitbesteden en dat steeds aan een

  ...
 • Weinig zicht op georganiseerde criminaliteit in Noordelijke zeehavens

  De politie en andere handhavingsorganisaties hebben niet of nauwelijks zicht op wat er zich in de Noordelijke zeehavens (Eemshaven, Delfzijl, Lauwersoog en Harlingen) afspeelt als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Concrete controles zijn er weinig en toezicht is er (zeker in de

  ...
 • Provincie Noord-Holland: weerbaarheid tegen ondermijning van de ambtelijke organisatie en van verbonden partijen

  De provincie Noord-Holland heeft via het project Versteking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur zich ingezet voor het versterken van de weerbaarheid van (gemeenten in) Noord-Holland tegen ondermijnende criminaliteit. In het collegeakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is de aandacht voor de aanpak

  ...
 • Provincie Noord-Holland: pilots gemeentelijke weerbaarheid tegen ondermijning

  Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een toenemend probleem dat ook gemeenten in meerdere opzichten raakt: door de maatschappelijke risico’s en gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen, door de rol die gemeenten hebben bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit én

  ...
 • Rekenkamercommissie Borger-Odoorn: ondermijning

  Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een toenemend probleem dat ook gemeenten in meerdere opzichten raakt: door de maatschappelijke risico’s en gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen, door de rol die gemeenten hebben bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit én

  ...
 • Politie en Wetenschap: aard en omvang georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens

  De politie en andere handhavingsorganisaties hebben niet of nauwelijks zicht op wat er zich in de Noordelijke zeehavens (Eemshaven, Delfzijl, Lauwersoog en Harlingen) afspeelt als het gaat om georganiseerde criminaliteit. Concrete controles zijn er weinig en toezicht is er (zeker in de

  ...
 • WODC: beïnvloeding en ondermijning lokaal bestuur met een crimineel oogmerk

  Pogingen van criminelen om het lokaal openbaar bestuur te beïnvloeden door bedreigingen of infiltratie vinden in alle provincies plaats. Er is geen sprake van grootschalige beïnvloeding. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Pro Facto, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en

  ...

Zoeken