heinrich winter

heinrich winter

 • Analyse strategie contraterrorisme

  Nederland kent sinds 2005 een landelijke coördinatiestructuur voor terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vervult vanaf 1 januari van dat jaar de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode

  ...
 • Uitvoering en stelsel Wet Bibob kunnen worden verbeterd

  Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

  ...
 • MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland

  Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • Rekenkamercommissie Leek-Marum-Zuidhorn: verbonden partijen

  Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke krachten. Gemeenten hebben

  ...
 • Wetgeving gedwongen zorg onvoldoende afgestemd

  De wettelijke regelingen met betrekking tot gedwongen zorg zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat is de voornaamste conclusie uit de Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg. Deze evaluatie is in opdracht van ZonMw uitgevoerd door een

  ...
 • De rekenkamer(commissie) en de Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is de laatste tijd veel in het nieuws, vaak in relatie tot (vermeend) misbruik ervan. Wob-verzoekers hebben inmiddels ook de weg naar de rekenkamer en de rekenkamercommissie gevonden.

  Pro Facto voert voor veel rekenkamer(commissies)

  ...
 • Onderwijsinspectie: evaluatie risicogericht toezicht

  De Wet op het onderwijstoezicht (WOT) regelt de wijze waarop in Nederland toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs Kern van het toezicht is dat scholen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en dat

  ...
 • WODC: tariefregulering in de advocatuur

  Tariefregulering binnen de Nederlandse advocatuur leidt niet noodzakelijkerwijs tot lagere prijzen, meer transparantie en efficiëntie of een hogere kwaliteit van de juridische dienstverlening. Dat blijkt uit het door Pro Facto verrichte onderzoek ‘Tariefregulering in de advocatuur’, waarvoor

  ...
 • WODC: sturing van de Nationale politie

  Sinds 1 januari 2013 heeft Nederland een nationale politie. De vorming van de Nationale Politie is een ingrijpende operatie, wellicht zelfs een van de grootste reorganisaties binnen de rijksoverheid ooit. Zeker is dat de oprichting van de Nationale Politie veruit de grootste publieke

  ...
 • Rekenkamer Brabantse Delta: kerntaken

  De rekenkamercommissie wil inzicht krijgen in de kerntaken van het waterschap. Wat zijn wettelijke kerntaken, welke taken worden bestuurlijk tot de kern gerekend en hoe verhoudt dit zich tot de feitelijke taakuitoefening? Op basis van een analyse van de kerntaken wil de rekenkamercommissie een

  ...
 • WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

  Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

  ...
 • Rekenkamercommissie Amersfoort: de afhandeling van klachten en bezwaren

  De raad van Amersfoort heeft tijdens zijn vergadering op 11 februari 2014 de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften en klachten overgenomen. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie

  ...
 • Bezwaarafhandeling in Amersfoort kan efficiënter en effectiever

  De raad van Amersfoort heeft tijdens zijn vergadering op 11 februari 2014 de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften en klachten overgenomen. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie

  ...
 • ZonMw: gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen

  In de geestelijke gezondheidszorg, justitiële en gesloten jeugdzorg en forensische zorg bestaan verschillende wettelijke regelingen die gedwongen zorg mogelijk maken. Daarbij kan het gaan om gedwongen verblijf in een bepaalde instelling, maar ook om het onder dwang toepassen van een behandeling

  ...
 • ZonMw: evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

  De Wet BIG reguleert de belangrijkste beroepen in de zorg door opleidingseisen, registratie en titelbescherming. Verder bevat de wet enkele kwaliteitsbepalingen en een regeling van het tuchtrecht. Als 'registratiewet' vervult de wet een belangrijke functie in het waarborgen van deskundigheid in

  ...
 • WODC: Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

  Pro Facto heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar de informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Sociale (on)veiligheid kan in dit verband worden gedefinieerd als schade, overlast en verliezen die ontstaan door toedoen van opzettelijk menselijk

  ...
 • Rekenkamercommissie Midden-Drenthe: verzelfstandiging openbaar primair onderwijs

  Per 1 januari 2009 werd in de gemeente Midden-Drenthe het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd. Voorheen was vanaf 1 januari 2004 reeds een wijziging van de besturing ingezet doordat de gemeenteraad zijn bevoegdheden ter zake van het primair openbaar onderwijs delegeerde aan een

  ...
 • De Voetbalwet: Op doel?

  De Wet MBVEO (ook wel 'Voetbalwet') trad op 1 september 2010 in werking en is in het eerste half jaar van 2012 door

  ...
 • Gemeente Dordrecht: feitenonderzoek Derde Merwedehaven

  De oorsprong van de Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt in de jaren tachtig. Toen was er in de regio een gebrek aan stortruimte voor bedrijfsafval, baggerspecie en verontreinigde grond. Per 31 december 2012 is de afvalberging de de Derde Mewerdehave gesloten. De reden was dat de aanvoer van

  ...
 • Evaluatie Embryowet en Wdkb aangeboden aan minister

  De Embryowet blijkt een goed evenwicht te realiseren tussen respect voor menselijk leven en waardigheid enerzijds en het belang van de genezing van ziekten en het welzijn van minder

  ...
 • CJIB: 'Een factuurtje uit Leeuwarden'. De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren.

  De meeste burgers houden zich doorgaans keurig aan de wet. Toch wordt elk jaar een aanzienlijk aantal geldboetes opgelegd voor bijvoorbeeld het overschrijden van de maximumsnelheid, het rijden onder invloed of het niet naleven van de identificatieplicht. Wanneer voor deze of vergelijkbare

  ...
 • VIDE: profielen van toezichthouders

  Toezichthouders zijn er in soorten en maten. Ze onderscheiden zich van elkaar ten aanzien van de specifieke taken en competenties met betrekking tot het domein waar toezicht op gehouden wordt. Zo kent een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit andere taken en

  ...
 • WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet')

  Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben burgemeesters en officieren van justitie de bevoegdheid om een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen

  ...
 • Evaluatie Wet MBVEO (Voetbalwet) aangeboden aan de Tweede Kamer

  Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben

  ...
 • Ministerie van EL&I: procesevaluatie mosselzaadtransporten

  In een in 2009 tussen de visserijsector, het ministerie van LNV en de natuurorganisaties gesloten convenant is afgesproken de mosselkwekerij/-visserij in de periode tot 2020 te verduurzamen. Dat betekent dat het op de bodem van de Waddenzee vissen naar mosselzaad, wat voor een ernstige

  ...
 • Ministerie van OCW: toezicht en handhaving van de Monumentenwet 1988

  Wat heeft de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor gevolgen voor het toezicht en de handhaving van de wet als het gaat om monumenten? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf aan Pro Facto en de Rijksuniversiteit Groningen om dit te onderzoeken. De directe

  ...
 • Raad voor de Rechtspraak: comparities in kantonzaken

  In mei 2011 is de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie vastgesteld. De wet treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli 2011 is de competentiegrens van de kantonrechter gewijzigd. Ten aanzien van de waardevorderingen, de vorderingen als bedoeld in artikel 93 sub a en b Wetboek van

  ...
 • Novatec: rapport over faillissement Barsema

  Op 7 december 2010 is het faillissement uitgesproken over Timmerfabriek Barsema Tolbert BV, onderdeel van werkvoorzieningschap Novatec. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wilde de gang van zaken rondom het faillissement laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto

  ...
 • Heinrich Winter
  • Functie: directeur
 • Ministerie van EZ: Op een goudschaaltje gewogen; het toezicht op de Waarborgwet 1986 geëvalueerd

  Sinds de herziening van 2002 bevat de Waarborgwet 1986 de volgende bepaling:  

  Art. 52d Waarborgwet

  Onze Minister van Economische Zaken zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van de wet van 4 oktober 2001 (Stb. 514) tot

  ...

Zoeken