sturing

 • Provincie Drenthe: sturing in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe

  In 2020 heeft Pro Facto voor de statengriffie van Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de sturing door provinciale staten van het provinciale mobiliteitsbeleid. Wij hebben onderzocht hoe de informatiepositie van PS binnen dit beleidsterrein vorm was gegeven. Het onderzoek mondde uit in enkele

  ...
 • Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie

  Op 20 maart 2013 besloten Provinciale Staten van Flevoland voor het gebied Oostvaarderswold een programma Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. Daarvoor is een plan van aanpak Nieuwe Natuur opgesteld, dat op 3 juli 2013 aan Provinciale Staten is gepresenteerd. Uitgangspunt is dat

  ...
 • Rekenkamercommissie Papendrecht: toezicht en handhaving

  Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van veel verschillende regels. Gedacht kan worden aan gemeentelijke verordeningen, bestemmingsplannen en aan voorschriften die zijn verbonden aan vergunningen. Regels worden gesteld om bepaalde doelen te bereiken op

  ...
 • WODC: de juridische positie van de politie

  In 2012 is de Politiewet 2012 van kracht geworden. Daarmee zijn de oude regionale korpsen opgeheven en is één nationaal politiekorps ontstaan. Het kabinet verwachtte met deze stap een betere aansturing en een efficiëntere politie-organisatie te realiseren. Het proces van de reorganisatie wordt

  ...
 • Nieuwe opdrachten over politie en advocatuur

  Hoe kan de Nationale politie beheersmatig worden aangestuurd door de minister van Veiligheid en Justitie? En wat zijn de mogelijke gevolgen van de door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie voorgenomen tariefregulering in de advocatuur? In opdracht van het het ...

 • WODC: sturing van de Nationale politie

  Sinds 1 januari 2013 heeft Nederland een nationale politie. De vorming van de Nationale Politie is een ingrijpende operatie, wellicht zelfs een van de grootste reorganisaties binnen de rijksoverheid ooit. Zeker is dat de oprichting van de Nationale Politie veruit de grootste publieke

  ...
 • Grip op de GR en andere samenwerkingsverbanden

  Veel raadsleden ervaren het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging. Ze hebben het gevoel de grip kwijt te zijn en weinig sturing te kunnen uitoefenen op de gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

  Pro Facto heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd over dit

  ...
 • Rekenkamercommissie Veenendaal: verbonden partijen

  Vaak komt het voor dat gemeenten samenwerken met andere organisaties. De aanleiding voor samenwerking kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke

  ...
 • Rekenkamercommissie Zwartewaterland: informatievoorziening aan de gemeenteraad

  De rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland wil inzicht krijgen in de wijze waarop de informatievoorziening aan de raad gestalte krijgt en op de wijze waarop het college gestalte geeft aan haar actieve en passieve informatieplicht. In het onderzoeksvoorstel heeft de

  ...
 • Rekenkamercommissie Haarlem: evaluatie gang van zaken stadion Oostpoort

  De door de rekenkamercommissie geformuleerde probleemstelling luidde als volgt:

  Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen rond de planvorming en –ontwikkeling van het pro­ject stadion Oostpoort en in hoeverre voldoet het project aan de normen van deug­delijke projectrealisatie?...

 • Rekenkameronderzoek

  We zijn gespecialiseerd in rekenkameronderzoek. Met op maat gesneden, uitgewerkte offertes, gedegen praktijkgericht onderzoek en heldere rapportages hebben we al veel rekenkamer(commissie)s kunnen overtuigen van onze kwaliteiten. Klik ...

 • Rekenkamercommissie Weststellingwerf: mandatering, delegatie en kaderstelling

  De dag na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 trad de Wet dualisering gemeentebestuur in werking. Dit betekende een overgang van een overwegend monistisch bestuursstelsel naar een overwegend dualistisch bestuursstelsel. De invoering van het duale stelsel heeft geleid tot een scherpere

  ...
 • Rekenkamercommissie Dalfsen: aanschaffingen door de brandweer

  In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen heeft Pro Facto onderzoek uitgevoerd naar de aanschaffingen door de brandweer. Het centrale onderwerp van onderzoek is de sturing door de gemeenteraad met betrekking tot aanschaffingen, en de kosten van de aanschaffing in relatie

  ...

Search