niko struiksma

 • Verwachtingen in Caribisch Nederland over nieuwe wetgeving niet waargemaakt

  Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare

  ...
 • Rekenkamercommissie Harlingen: evaluatie klantcontactcentrum

  Van alle overheden is de gemeente over het algemeen degene die het dichtst bij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties staat, en logischerwijs dus ook de overheid waarmee men het meeste contact heeft. Van hele praktische zaken als het aanvragen van een vergunning voor een verbouwing

  ...
 • Rekenkamercommissie Urk: tegen windmolens gevochten!

  In de gemeente Noordoostpolder, maar in het zicht van Urk, is een windmolenpark met 86 hoge windmolens gepland. Tegen het windmolenpark bestond, en bestaat nog steeds, veel weerstand bij het college en de raad van de gemeente en de inwoners van Urk. De rekenkamercommissie van de gemeente Urk

  ...
 • Gemeentelijke herindeling Boarnsterhim - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente

  ...
 • Rekenkamer Leeuwarden: bestuurlijke samenvoeging Boarnsterhim met Leeuwarden - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente Leeuwarden geworden.

  ...
 • Gemeente Capelle aan den IJssel: evaluatie woonoverlast

  Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is (de aanpak van) woonoverlast zowel organisatorisch als bestuurlijk een belangrijk onderwerp. In 2011 heeft de gemeente een nieuw beleid ontwikkeld om woonoverlast tegen te gaan, de Aanpak Woonoverlast. Zij heeft zich onder meer tot doel gesteld om de

  ...
 • Rekenkamercommissie Littenseradiel: evaluatie accommodatiebeleid

  De gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer tweeduizend inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een grote spreiding van publieke voorzieningen. De accommodaties voor basisonderwijs,

  ...
 • Oordeel over Onderwijsinspectie positief, maar met kanttekeningen

  De Wet op het onderwijstoezicht (WOT) regelt de wijze waarop in Nederland toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs Kern van het toezicht is dat scholen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en dat

  ...
 • Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies

  "Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag of subsidies op het gebied van sport, welzijn, sport en recreatie in de gemeente

  ...
 • Analyse strategie contraterrorisme

  Nederland kent sinds 2005 een landelijke coördinatiestructuur voor terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vervult vanaf 1 januari van dat jaar de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode

  ...
 • MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland

  Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • WODC: financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

  Nederland heeft een sterke traditie waar het gaat om de inspanningen voor de bevordering van mensenrechten. Nederland onderkent het belang van een nationaal mensenrechteninstituut, onder meer door aanvaarding van VN-resolutie 48/134 van 20 december 1993 en de daarin opgenomen Paris Principles.

  ...
 • Rekenkamercommissie Hoogeland: bestuurlijke informatie

  De rekenkamercommissie Het Hoogeland laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente Eemsmond. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal:

  Is de kwaliteit van raadsvoorstellen en de informatievoorziening aan

  ...
 • Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid

  In Enschede wonen relatief veel mensen met een armoedeprobleem en hebben die niet genoeg geld voor alle eerste levensbehoeften zoals voedsel, verwarming en medicijnen, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto dat is uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie Enschede. In het kader van het

  ...
 • Onderwijsinspectie: evaluatie risicogericht toezicht

  De Wet op het onderwijstoezicht (WOT) regelt de wijze waarop in Nederland toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs Kern van het toezicht is dat scholen worden beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en dat

  ...
 • Ommelander Rekenkamer: de uitvoering van het subsidiebeleid

  Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is

  ...
 • Rekenkamercommissie Woerden: effectiviteit van subsidies

  Een subsidie is een beleidsinstrument. Het is een middel om een bepaald doel van de verstrekker van die subsidie te verwezenlijken. De veronderstelling dat het verstrekken van een subsidie bijdraagt aan het verwezenlijken van één of meer doelen van de verstrekker is de basis voor iedere

  ...
 • Delftse rekenkamer: de opvolging van aanbevelingen

  Rekenkamercommissies zijn ingesteld om de kaderstellende, controlerende en volksvertenwoordigende rol van de raad te vergroten. Om dit te bereiken verricht de rekenkamercommissie onderzoek dat wordt gepresenteerd aan de raad. Wanneer hier aanleiding toe is worden aanbevelingen geformuleerd. De

  ...
 • Evaluatie NRGD

  Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken in werking getreden. Hierin is bepaald dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het eveneens per 1 januari 2010 opgerichte Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) moet daarin voorzien. Het register bevat

  ...
 • Pro Facto doet onderzoek naar het beleid over contraterrorisme

  Sinds het begin van dit decennium is de wereld herhaaldelijk opgeschrikt door terroristische aanslagen. Gedacht kan

  ...
 • WODC: Glazen privacy. Knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg)

  Pro Facto heeft samen met Arena Consulting onderzocht wat de verklaringen zijn voor de knelpunten rond de uitvoering en uitvoerbaarheid van de privacywetgeving die geldt voor de politie (Wet politiegegevens). Aanleiding

  ...
 • WODC: Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

  Pro Facto heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar de informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Sociale (on)veiligheid kan in dit verband worden gedefinieerd als schade, overlast en verliezen die ontstaan door toedoen van opzettelijk menselijk

  ...
 • Burgemeesters over het algemeen tevreden over informatiepositie mbt sociale veiligheid

  Pro Facto heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar de informatiepositie van burgemeesters met betrekking

  ...
 • WODC: effectiviteit politiedenktank 'Pearls in policing'

  Om op internationaal niveau toegerust te zijn op toekomstige problemen en uitdagingen, bestond aan het begin van het

  ...
 • Rekenkamercommissie Heerenveen en Opsterland: de inhuur van externen

  Er zijn voor gemeenten diverse redenen en argumenten om externen in te huren. Doorgaans wordt daarbij het volgende onderscheid gehanteerd:

  1. werkzaamheden op een bepaald taakgebied voor een bepaalde periode die derden onder dagelijkse aansturing van de gemeente verrichten (als waren

  ...
 • Rekenkamercommissie Leiden: effectmeting van subsidies

  De gemeente Leiden heeft in 2012 aan 529 personen en instellingen subsidies verstrekt voor in totaal € 41 miljoen. De rekenkamercommissie Leiden is voornemens onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van subsidies. Het meten van de effectiviteit van subsidies is niet eenvoudigzo, zo blijkt

  ...
 • De Voetbalwet: Op doel?

  De Wet MBVEO (ook wel 'Voetbalwet') trad op 1 september 2010 in werking en is in het eerste half jaar van 2012 door

  ...
 • WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet')

  Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben burgemeesters en officieren van justitie de bevoegdheid om een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen

  ...
 • Evaluatie Wet MBVEO (Voetbalwet) aangeboden aan de Tweede Kamer

  Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben

  ...
 • WODC: evaluatie experiment uitbesteding van forensisch onderzoek aan particuliere instituten

  Lange tijd was het NFI de enige aanbieder in Nederland van forensische expertise. In de 21e eeuw zagen andere particuliere forensische instituten het licht. De grootste hiervan zijn The Maastricht Forensic Institute (TMFI), Verilabs, FOX-IT, de Forensische Polikliniek

  ...

Search