natuurbeschermingswetgeving

  • Natuurbeschermingsrecht

    Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet zijn vervangen. Vooral procedureel maar ook inhoudelijk is er het nodige veranderd. Deze veranderingen zijn niet alleen van betekenis voor provincieambtenaren,

    ...

Search