juridisch onderzoek

juridisch onderzoek

 • Adviesrapport: Laat de leeftijdsgrenzen vervallen in de wet over donorinformatie

  Geef gezinnen met donorkinderen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor, is het advies van onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, Fiom en Pro Facto aan de overheid. In opdracht van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw voerden zij

  ...
 • WODC: tijdelijke COVID-19 regelgeving J&V

  In januari 2020 komen de eerste berichten over de uitbraak van een nieuw virus in China, in de stad Wuhan. Eind februari 2020 worden de eerste coronabesmettingen in Nederland vastgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en in maart 2020 is de Nederlandse situatie al veranderd van ‘handen wassen en

  ...
 • Provincie Zeeland: evaluatie subsidiebeleid

  Op 1 januari 2013 is de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 (Asv 2013) in werking getreden. Het is een korte verordening met tien artikelen. Uitgangspunt is het Uniform Subsidiekader (USK) dat inmiddels door alle provincies wordt toegepast. Een van de onderdelen hiervan zijn standaard

  ...
 • Ministerie van BZK: juridische knelpunten bij de invoering van het burgerservicenummer in Caribisch Nederland

  Ondanks dat ze een Nederlands paspoort hebben, hebben Inwoners van Caribisch Nederland niet vanaf hun geboorte een burgerservicenummer. Dat kan leiden tot praktische knelpunten, bijvoorbeeld omdat een burgerservicenummer nodig is bij het aanvragen van studiefinanciering en om in het Europese

  ...
 • Rekenkamercommissie Almelo: juridische procedures

  De rekenkamercommissie van de gemeente Almelo laat door Pro Facto (in samenwerking met Lexnova) onderzoek doen naar de omvang en de effectiviteit van de extern ingehuurde en de eigen juridische dienstverlening in het kader van

  ...
 • Gemeente Leeuwarden: geheimhouding raadsstukken

  In de gemeenteraad van Leeuwarden is de afgelopen jaren verschillende keren discussie ontstaan over het toekennen van het predicaat ‘geheim’ aan bepaalde stukken en over het in beslotenheid voeren van sommige overleggen. De ‘commissie geheime stukken’ is ingesteld om te adviseren over de vraag

  ...
 • FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland

  De FNV wil, op initiatief van de interne werkgroep Caribbean, verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de vakbonden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond van die wens is een morele verantwoordelijkheid die de vakbond voelt, gelet op de

  ...
 • Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht

  In opdracht van de provincie Fryslân gaan we het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht evalueren. De evaluatie levert een beeld op van de ervaringen van gemeenten en de provincie met het IBT-stelsel in Fryslân en bijdragen aan de doorontwikkeling

  ...
 • Ministerie van BZK: evaluatie Wet revitalisering generiek toezicht

  Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (hierna: Wrgt) in werking getreden. Met deze wet zijn belangrijke wijzigingen in het stelstel van interbestuurlijk toezicht doorgevoerd, waarmee een vereenvoudiging van dat stelsel werd nagestreefd. Vóór 2012 bestonden verschillende

  ...
 • Rekenkamercommissie Woerden: bestemmingsplanprocedures

  De rekenkamercommissie Woerden laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar bestemmingsplanprocedures en de rol van de gemeenteraad hierbij. De rekenkamercommissie vraagt naar een onderzoek dat verheldert en zoekt naar leereffecten voor de komende bestemmingsplanprocedures, omgevingsvisies en

  ...
 • Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: verbonden partijen

  De afgelopen jaren is de aandacht voor en het belang van samenwerking met andere organisaties flink toegenomen. Bij verschillende organisaties zorgt dit voor een omslag in het denken over de wijze waarop taken (dienen te) worden uitgevoerd. Dat is ook bij het hoogheemraadschap het geval: ‘Het

  ...
 • Zorginstituut Nederland: procesevaluatie doorzettingsmacht

  Pro Facto evalueert in samenwerking met ARGO de inzet van het instrument ‘doorzettingsmacht’ van Zorginstituut

  ...
 • Rekenkamercommissie Tynaarlo: privacy in het sociaal domein

  Sinds de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke taken binnen het sociaal domein fors uitgebreid. Niet alleen nieuwe taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), maar ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet per die datum, alsmede

  ...
 • Rekenkamercommissie West-Brabant: verbonden partijen

  Voor de realisatie van gemeentelijke doelen kan samenwerking nodig zijn met andere organisaties of kan overwogen worden om bepaalde taken buiten de eigen organisatie te plaatsen. Gemeenten nemen over het algemeen dan ook deel aan allerlei verbonden partijen, die op verschillende manieren zijn

  ...
 • Rekenkamercommissie Loon op zand: governance bij samenwerking

  Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het borgen van de kwaliteit van dienstverlening, besparingen, het spreiden van risico's of het bundelen van bestuurlijke krachten. Soms is er ook geen keuze legt het rijk een

  ...
 • MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland

  Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • Rekenkamercommissie Leek-Marum-Zuidhorn: verbonden partijen

  Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke krachten. Gemeenten hebben

  ...
 • WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

  Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

  ...
 • Rekenkamercommissie Amersfoort: de afhandeling van klachten en bezwaren

  De raad van Amersfoort heeft tijdens zijn vergadering op 11 februari 2014 de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften en klachten overgenomen. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie

  ...
 • Rekenkamercommissie Veenendaal: verbonden partijen

  Vaak komt het voor dat gemeenten samenwerken met andere organisaties. De aanleiding voor samenwerking kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke

  ...
 • Rekenkamer Groningen: verbonden partijen

  Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen dient een gemeente goed na te denken over de wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt. Vaak komt het voor dat voor de realisatie van doelen samenwerking nodig is met andere organisaties of dat overwogen kan worden om bepaalde taken

  ...
 • Rekenkamercommissie Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse: subsidiebeleid

  De rekenkamercommissie van de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeenten tegen het licht te houden en daarbij specifiek te focussen op subsidies die gericht zijn op het ouderenbeleid. De centrale onderzoeksvraag

  ...
 • Rekenkamercommissie Wormerland: subsidiebeleid

  De rekenkamercommissie van de gemeente Wormerland heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeente tegen het licht te houden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de totale omvang van de

  ...
 • Rekenkamercommissie Nieuwegein: de subsidiëring van MOvactor

  Jaarlijks ontvangt welzijnsorganisatie MOvactor ongeveer 1,9 miljoen euro subsidie van de gemeente Nieuwegein. MOvactor is één van de vier instellingen die gerekend worden tot de grote subsidieontvangers van de gemeente. De instelling speelt een belangrijke rol in het uitvoeren van het

  ...
 • Rekenkamercommissie Woerden: vergunningverlening

  In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden gaat Pro Facto onderzoek naar het beleid van de gemeente ten aanzien van vergunningverlening, hoe aan dit beleid uitvoering wordt gegeven, welke risico’s de gemeente daarbij loopt en of de zorgvuldigheid optimaal is gewaarborgd. Het

  ...
 • WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet')

  Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht, ook wel bekend als de Voetbalwet. Op grond van de wet hebben burgemeesters en officieren van justitie de bevoegdheid om een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen

  ...
 • Rekenkamer Dronten: subsidiebeleid

  Het onderzoek voor de rekekamer Dronten is erop gericht inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeente Dronten. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate is het subsidiebeleid van de gemeente Dronten een effectief en ef-ficiënt

  ...
 • Rekenkamercommissie Soest: klacht- en bezwaarafhandeling

  De belangrijkste invalshoek voor het rekenkameronderzoek naar de klacht- en bezwaarafhandeling is het burgerperspectief. De volgende centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord:

  Op welke wijze worden burgers geinformeerd over het indienen en afhandelen van klachten en bezwaarschriften,

  ...
 • Rekenkamer Leeuwarden en rekenkamercommissies Heerenveen, Skarsterlân, Opsterland, Lemsterland: subsidiebeleid en -uitvoering

  De centrale doelstelling van het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de vormgeving en uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland en Opsterland en – waar nodig – aanbevelingen te doen. De centrale onderzoeksvraag luidt als

  ...
 • Rekenkamercommissie Coevorden: termijnoverschrijdingen bij bezwaarschriften

  Het verbeteren van de dienstverlening staat bij gemeenten hoog op de agenda. Bij de kwaliteit van overheidsdienstverlening gaat het enerzijds om de kwaliteit van besluiten en producten en anderzijds om de wijze waarop de diensten worden verleend. Bij de kwaliteit van dienstverlening is

  ...

Pagina 1 van 2

Zoeken