groningen

groningen

 • Regio Groningen-Assen: evaluatie en actualisatie regiovisie

  De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen gedaan in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit in de regio. In 2013

  ...
 • Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden

  De rekenkamercommissie van de gemeente Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente. Dit zijn veelal zelfstandige rechtspersonen waar de gemeente al dan niet gedeeltelijk aandeelhouder en/of participant en/of financier is. Het gaat daarbij niet alleen

  ...
 • Rekenkamer Groningen: verbonden partijen

  Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen dient een gemeente goed na te denken over de wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt. Vaak komt het voor dat voor de realisatie van doelen samenwerking nodig is met andere organisaties of dat overwogen kan worden om bepaalde taken

  ...
 • Juridische kwaliteitszorg

  Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

 • Behandeling bezwaarschriften

  Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

  ...
 • Rekenkamercommissie Groningen: personele omvang

  De gemeente Groningen is in 2004 gestart met een bezuinigingsoperatie. Deze bezuinigingsoperatie had ten doel in het tijdvak van 2004 tot en met 2006 de uitgaven van de gemeente te reduceren met 44 miljoen euro en de gemeentelijke organisatie met 387 formatieplaatsen in te krimpen.
  ...

 • Gemeente Groningen. optimalisatie loketten naar de logica van de burger

  In 2004 had de gemeente Groningen veertien loketten ingesteld. Als algemene doelstelling was geformuleerd dat zes van deze loketten in 2006 operationeel zijn. Voor het Loket Bouwen en Wonen, het Bedrijvenloket en het Loket Beheer en Verkeer was dat al het geval. Deze waren gevormd naar de

  ...
 • Gemeente Groningen: telefonische bereikbaarheid Loket Bouwen en Wonen

  Binnen de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen was de telefonische bereikbaarheid vorm gegeven via zgn. communicatiepunten. Er zijn twee vormen de onderscheiden: informatie- en coördinatiepunten. Via coördinatiepunten worden klanten doorverbonden met de medewerker met wie men wil spreken. Bij

  ...
 • Gemeente Groningen: inzameling van afvalstromen - onderzoek naar gedrag, bekendheid, tevredenheid en behoeften van Groningse burgers

  De volgende vraag stond centraal in het onderzoek:

  Hoe kan de afvalinzameling van verschillende deelstromen in de gemeente Groningen vanuit het perspectief van de burger worden verbeterd?

  De volgende deelvragen zijn daarbij onderscheiden:

  1. 1. In
  ...
 • Gemeente Groningen: vraagpatronen openbare ruimte

  Om de loketten (fysiek en virtueel) van de gemeente Groningen op het terrein van 'openbare ruimte' goed te kunnen ontwerpen en inrichten is het van belang om te weten wat de klanten van de gemeente willen. Het uitgangspunt van een dergelijke geïntegreerde dienstverlening is namelijk juist dat

  ...
 • Gemeente Groningen: samenhang tussen loketten

  In het onderzoek is ingegaan op de samenhang tussen het doelgroepenloket Bedrijvenloket en een tweetal (thema)loketten: het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:
  1. Welke modellen zijn

  ...

Zoeken