effectiviteit

 • Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies

  "Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag of subsidies op het gebied van sport, welzijn, sport en recreatie in de gemeente

  ...
 • Sociaal domein

  Sinds 2015 hebben gemeenten een grote transformatie doorgemaakt op het gebied van werk en inkomen, Wmo en jeugdhulp. Pro Facto biedt op verschillende terreinen ondersteuning in de vorm van advies, onderzoek en cursussen. Klik op de rode link voor een specifiek product.

  - ...

 • Juridische vragen voor sociale wijkteams

  Sinds 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor veel taken op het sociale domein bij de gemeenten. Het aantal sociale wijkteams is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een grote meerderheid van de gemeenten werkt met dergelijke teams. Er doen zich verschillende (juridische) vragen

  ...
 • Ommelander Rekenkamer: de uitvoering van het subsidiebeleid

  Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is

  ...
 • Rekenkamercommissie Woerden: effectiviteit van subsidies

  Een subsidie is een beleidsinstrument. Het is een middel om een bepaald doel van de verstrekker van die subsidie te verwezenlijken. De veronderstelling dat het verstrekken van een subsidie bijdraagt aan het verwezenlijken van één of meer doelen van de verstrekker is de basis voor iedere

  ...
 • WODC: effectiviteit politiedenktank 'Pearls in policing'

  Om op internationaal niveau toegerust te zijn op toekomstige problemen en uitdagingen, bestond aan het begin van het

  ...
 • Rekenkamercommissie Leiden: effectmeting van subsidies

  De gemeente Leiden heeft in 2012 aan 529 personen en instellingen subsidies verstrekt voor in totaal € 41 miljoen. De rekenkamercommissie Leiden is voornemens onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van subsidies. Het meten van de effectiviteit van subsidies is niet eenvoudigzo, zo blijkt

  ...
 • WODC: de effectiviteit van de subsidie aan De Letselschade Raad

  In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidiebedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 2008 Nationaal Platform Personenschade genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op maatschappelijke onrust en

  ...
 • WODC: Toezicht en effectmeting, het kán! - researchsynthese van onderzoek naar de effectiviteit van toezichtsinterventies

  De ambitie meer te weten van de effectiviteit van toezicht en de maatschappelijke effecten daarvan is in 2008 door de Inspectieraad vertaald in een meerjarenprogramma 'Evaluatie effecten van toezicht'. Doel van dat programma is de toezichtspraktijk te verbeteren door gebruik te maken van de

  ...
 • WODC: Systeem in zaken - Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid het Bureau Financieel Toezicht.

  Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht (op zo'n 1450 notarissen, 2000 kandidaat-notarissen, 380 gerechtsdeurwaarders en 410 kandidaat-gerechtsdeurwaarders) en anderzijds voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van

  ...

Search