effectiviteit

 • "Een prima rapport!" De reacties op het door Pro Facto opgestelde rekenkamerrapport over het subsidiebeleid van de gemeente Edam-Volendam en de uitvoering ervan waren eensluidend. Het onderzoek ging over vraag of subsidies op het gebied van sport, welzijn, sport en recreatie in de gemeente

  ...
 • De kop is eraf, de term 'sociaal domein' is al ingeburgerd bij gemeenten. Het jaar 2015 staat in het teken van veranderingen, extra taken en focus op transformatie. Pro Facto biedt op verschillende terreinen ondersteuning in de vorm van advies, onderzoek en cursussen. Klik op de rode link voor

  ...
 • Sinds 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor veel taken op het sociale domein bij de gemeenten. Het aantal sociale wijkteams is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een grote meerderheid van de gemeenten werkt met dergelijke teams. Er doen zich verschillende (juridische) vragen

  ...
 • Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij

  ...
 • Een subsidie is een beleidsinstrument. Het is een middel om een bepaald doel van de verstrekker van die subsidie te verwezenlijken. De veronderstelling dat het verstrekken van een subsidie bijdraagt aan het verwezenlijken van één of meer doelen van de verstrekker is de basis voor

  ...
 • Om op internationaal niveau toegerust te zijn op toekomstige problemen en uitdagingen, bestond aan het begin van het

  ...
 • De gemeente Leiden heeft in 2012 aan 529 personen en instellingen subsidies verstrekt voor in totaal € 41 miljoen. De rekenkamercommissie Leiden is voornemens onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van subsidies. Het meten van de effectiviteit van subsidies is niet eenvoudigzo, zo

  ...
 • In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidiebedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 2008 Nationaal Platform Personenschade genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op maatschappelijke onrust en

  ...
 • De ambitie meer te weten van de effectiviteit van toezicht en de maatschappelijke effecten daarvan is in 2008 door de Inspectieraad vertaald in een meerjarenprogramma 'Evaluatie effecten van toezicht'. Doel van dat programma is de toezichtspraktijk te verbeteren door gebruik te maken van de

  ...
 • Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht (op zo'n 1450 notarissen, 2000 kandidaat-notarissen, 380 gerechtsdeurwaarders en 410 kandidaat-gerechtsdeurwaarders) en anderzijds voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van

  ...

Search