Toezicht en handhaving in het sociaal domein

Met de decentralisatie van het sociaal domein heeft de gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving. Hieronder vallen onder meer vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord, en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.

Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze twee wetten. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. U weet welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten.

Programma
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:
- Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving?
- De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht
- Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
- Het aanwijzen van een toezichthouder
- Beleidskaders
- Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
- Vormen van fraude
- Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
- Preventieve maatregelen
- Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
- Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
- Relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg.
- Praktijkvoorbeelden en tips en trucs

 

Zoeken