Rekenkamercommissie Schagen en Toetsingscommissie Hollands Kroon: achtergrond beëindiging bestuursovereenkomst COWWI

De buurgemeenten Hollands Kroon en Schagen werkten van 1 januari 2015 tot december 2016 samen in de uitvoering van taken op het sociaal domein. Deze samenwerking was geregeld in een bestuursovereenkomst genaamd Centrale Ondersteuning Wijkteam, Werk en Inkomen (COWWI). COWWI was een afdeling van de gemeente Schagen, die voor beide gemeenten de administratie uitvoerde voor de Wmo 2015, Jeugdzorg en Schuldhulpverlening. Daarnaast voert het COWWI de Participatiewet uit (Werk en Inkomen), de leerplicht en RMC-taken.

Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon maakte in februari 2016 bekend dat het taken van COWWI wilde ‘afschalen’. In december besloten de colleges van beide gemeenten de samenwerking in het kader van COWWI per 1 april 2017 geheel te beëindigen. De aangevoerde reden was een niet te overbruggen verschil van mening over de wijze van bedrijfsvoering in het samenwerkingsverband. Beide gemeenteraden waren verrast door dit besluit, ook was er verwondering over de reden. Een deel van de werkzaamheden voor de Wmo en Jeugdwet is per 1 januari 2017 overgegaan naar de gemeenten. Voor de overige werkzaamheden is dat per 1 april 2017 gebeurd. De beide gemeenteraden kregen in december 2016 formeel een raadsvoorstel over het beëindigen van de bestuursovereenkomst ter besluitvorming. In de pers circuleerden berichten over financiële tekorten.

Pro Facto gaat in samenwerking met Harold van Dijk (Lexnova) onderzoek doen naar de beëidiging van de samenwerking. Doel is het verkrijgen van inzicht in zowel oorzaken als gevolgen ervan. Een bijzonder aandachtspunt vormt de vraag of toezeggingen tijdig zijn nagekomen. Referentiepunten hiervoor zijn met name de bidboeken en ‘kritieke prestatie-indicatoren’. De vraag naar de gevolgen van ontbinding van de samenwerking beperkt zich tot de financiële en personele nasleep. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe was de samenwerking COWWI vormgegeven, waarom werd deze samenwerking vroegtijdig beëindigd en welke directe financiële en personele gevolgen heeft de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst gehad?

 

Zoeken