Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: verbonden partijen

De afgelopen jaren is de aandacht voor en het belang van samenwerking met andere organisaties flink toegenomen. Bij verschillende organisaties zorgt dit voor een omslag in het denken over de wijze waarop taken (dienen te) worden uitgevoerd. Dat is ook bij het hoogheemraadschap het geval: ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat het waterschap alles wat met water te maken heeft, zelf oppakt, bepaalt of betaalt. Het motto is van 'zorgen voor' naar 'samen doen', aldus de visie van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De rekenkamercommissie wil het algemeen bestuur inzicht geven in de wijze waarop het hoogheemraadschap “in control” is bij verbonden partijen. Pro Facto onderzoekt of de kaderstelling en controle door het algemeen bestuur bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met verbonden partijen voldoende is geborgd.

Zoeken