Novatec: rapport over faillissement Barsema

Novatec: rapport over faillissement Barsema

Op 7 december 2010 is het faillissement uitgesproken over Timmerfabriek Barsema Tolbert BV, onderdeel van werkvoorzieningschap Novatec. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wilde de gang van zaken rondom het faillissement laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto en kende de volgende vraagstelling:

 "Wat was de feitelijke toedracht rond de totstandkoming van de joint venture met Barsema en de verdere afwikkeling en overdracht daarvan tot en met het faillissement en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?"

De belangrijkste conclusies luiden als volgt.

  • Het bestuur bemoeit zich vanaf begin 2009 intensief met de timmerfabriek. Het stelt op verschillende momenten een duidelijk kader, maar verruimt dit kader op de momenten dat er cruciale besluiten genomen dienen te worden. Daardoor duurt het tot eind 2010 voordat het besluit om het faillissement aan te vragen genomen wordt.
  • In de gang van zaken rond het faillissement van de Timmerfabriek Barsema Tolbert B.V. is er onvoldoende tegenwicht richting de directie van Novatec. De directie van Novatec vervult verschillende rollen ten aanzien van Barsema, vertegenwoordigt daarmee verschillende belangen en het toezicht op het vervullen van die rollen is beperkt.
  • Tot juni 2009 is het DB terughoudend met het informeren van de raden. De onderhandelingen met een potentiële nieuwe externe investeerder zijn de reden hiervoor. Met het afbreken van de onderhandelingen in juni 2009 verdwijnt deze reden en zijn de raden en colleges door middel van brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over het gevolgde beleid en de voorgenomen vervolgstappen.
  • Een aantal 'toevallige' factoren speelt op de achtergrond mee en draagt bij aan de complexiteit van het dossier. We noemen de ziekte van de directeur van de timmerfabriek, die daardoor op een cruciaal moment vervangen wordt door de interim-directeur, de gemeenteraadsverkiezingen en de daarmee gepaard gaande bestuurswisseling van 2010 en de korte periode in 2010 waarin de resultaten van de fabriek de goede kant op gaan.
  • Uiteindelijk worden de kosten van de deelname, overname en het faillissement van de Timmerfabriek Barsema Tolbert B.V, op € 3.079.064 geschat. Van dit bedrag is reeds € 2.500.000 in de verschillende jaarrekeningen van Novatec verwerkt.

 

Zoeken