Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten: integrale handhaving

In de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek is (integraal) handhavingsbeleid vastgesteld in de vorm van Integrale Handhavingsnota's. In de gemeente Putten is dit niet het geval. Mede omdat het onderwerp integrale handhaving bij het merendeel van de raden hoge prioriteit heeft hebben de rekenkamercommissies van de genoemde gemeenten besloten onderzoek te doen naar dit onderwerp. Het concept van programmatisch handhaven moest hierbij als uitgangspunt worden genomen.

De rekenkamercommissies beogen met het onderzoek inzicht te geven in de wijze waarop de gemeenten daadwerkelijk uitvoering geven aan het handhavingsbeleid zoals geformuleerd in de (integrale) beleidsnota's. Ook wilden de rekenkamercommissies nagaan hoe de sturing en beheersing binnen dit proces plaatsvindt. Beoordeeld is of de handhaving in de praktijk doelmatig en rechtmatig plaatsvindt. Met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek willen de rekenkamercommissies de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden versterken en in het verlengde daarvan bijdragen aan het lerend vermogen van de ambtelijke organisaties.

Zoeken