Ministerie van EZ: evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming

De Consumentenautoriteit is vanaf 2007 belast met het toezicht op de naleving van het Consumentenrecht. De oprichting van de Consumentenautoriteit is geregeld in de Wet handhaving consumentenbescherming. Op basis van deze wet kan de Con­su­men­ten­au­to­ri­teit overtredingen van het consumentenrecht handhaven langs bestuurrechtelijke weg of langs privaatrechtelijke weg. Daarbij heeft de Consumentenautoriteit de bevoegdheid een overeenkomst te sluiten in het geval van massaschade. Bij de totstandkoming van de Wet handhaving consumentenbescherming is bepaald dat het stelsel van handhaving via het bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke spoor, alsmede de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten inzake massaschade, na twee jaar zou worden geëvalueerd. Pro Facto heeft deze evaluatie uitgevoerd.

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is wat de praktijkervaringen zijn van de Consumentenautoriteit met het stelsel van handhaving langs de twee sporen en met de bevoegdheid van de Consumentenautoriteit inzake massaschade. Met de beantwoording van deze vraag hoopt de wetgever inzicht te krijgen in de werkwijzen van de Con­su­men­ten­au­toriteit en in het bijzonder in de ervaringen met het daarbij gehanteerde hand­ha­vings­stel­sel­.

Zoeken