Cursus rekenkameronderzoek

De rekenkamer(commissie) heeft onder meer een belangrijke taak in de ondersteuning van de controlerende taak van de gemeenteraad. De wetgever heeft de rekenkamer(commissie) belast met het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

Doel
Het verkrijgen van inzicht in het doen van (rekenkamer) onderzoek in de praktijk. Welke rol heeft de rekenkamercommissie bij de uitvoering van een onderzoek door een extern bureau en op welke wijze kan zij invloed uitoefenen op het onderzoeksproces?

Doelgroep
Leden van rekenkamer(commissies)

Programma
Het programma valt uiteen in twee delen. De praktijk van onderzoek I: van opdracht naar product gaat in op de procesmatige kant van (rekenkamer)onderzoek. Hierin komen vragen aan de orde als: Hoe kom je tot een goede startnotitie en hoe vind je een onderzoeksbureau om offerte uit te brengen? Hoe beoordeel je een offerte en waar let je op bij de keuze van een onderzoeksbureau? Hoe kom je tot een probleemstelling en welke rol heeft de rekenkamercommissie cq. het onderzoeksbureau hierbij? Hoe kun je het beste je resultaten rapporteren en waar let je op bij de (keuze over de) presentatie van het rapport aan de gemeenteraad? Hoe bepaal je de doorlooptijd van een onderzoek?

In het tweede deel De praktijk van onderzoek II: van probleem naar conclusie komt de inhoudelijke kant van het onderzoek aan de orde. Waaruit bestaat de gereedschapskist van de onderzoeker in de praktijk? Wanneer zet je welke instrumenten in? Wat is de relevantie van een normenkader en op welke wijze hanteer je dit normenkader gedurende het onderzoek? Wat is de rol van de secretaris, de rol van de rekenkamercommissie respectievelijk van het onderzoeksbureau bij de uitvoering van het empirisch onderzoek? Hoe houd je als rekenkamer zicht op de bevindingen en conclusies? Hoe vertaal je vervolgens bevindingen naar conclusies en aanbevelingen? Welke rol speelt de rekenkamer hierin?

Search