Cursus Verkeersbesluiten

In Nederland wordt een verkeersbesluit genomen door een wegbeheerder. Dat is altijd een overheidsinstantie en nooit een particulier. Het verkeersbesluit is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 en in de op die wet gebaseerde nadere regelgeving zoals het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Bij het nemen van verkeersbesluiten doen zich de nodige vragen voor. Wanneer is een verkeersbesluit vereist en wat in de relatie met de Algemene wet bestuursrecht? Is een verkeersbesluit altijd een appellabel besluit en wie kan als belanghebbende bij een verkeersbesluit worden aangemerkt? Welke wegbeheerder is bevoegd om een verkeersbesluit te nemen? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven tijdens deze cursus.

Doel
Het doel van de cursus is met name het leren kennen en begrijpen van de systematiek inzake het nemen van verkeersbesluiten. De deelnemers zijn zich na afloop bewust van de juridische implicaties van hun werk, zijn in staat om juridisch goed onderbouwde verkeersbesluiten te nemen en weten te voorkomen dat belangrijke aspecten over het hoofd worden gezien.

Doelgroep
Medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de besluitvorming inzake verkeersbesluiten.

Programma
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen besproken.
• Juridisch kader verkeersbesluiten (o.a. Wegenverkeerswet 1994, Algemene wet bestuursrecht, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW))
• Bevoegdheden
• Inhoud van een verkeersbesluit
• Motivering van een verkeersbesluit
• Belangenafweging
• Bekendmaking en inwerkingtreding
• Bezwaarprocedure (o.a. ontvankelijkheid, heroverweging, besluit op bezwaar)

Search