De bezwaarschriftprocedure van de Awb

Voor de wijze waarop bezwaarschriften moeten worden afgehandeld is in de Algemene wet bestuursrecht een regeling getroffen. Naast deze formele wijze van afhandeling, krijgt de informele aanpak – het door de ambtenaar persoonlijk contact opnemen met de betrokken burger(s) - steeds meer aandacht. Zowel over de formele als de informele afhandeling van bezwaarschriften doen zich in de praktijk de nodige vragen voor. Hoe kan de bezwarenprocedure efficiënt en effectief worden georganiseerd? Wanneer is een bezwaarschrift geschikt voor de informele afhandeling? Over welke competenties moet de ambtenaar beschikken? Wanneer kan worden afgezien van horen? Is sprake van een appellabel besluit? Is de termijnoverschrijding verschoonbaar? Wanneer gelden uitzonderingen op de hoofdregel van ex nunc-toetsing? Hoe moet het dictum van het besluit op bezwaar luiden? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven tijdens deze cursusdag.

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer bekend met de regeling van de Awb voor de bezwaarbehandeling en de wijze waarop dit informeel kan geschieden. De deelnemer is op de hoogte van actuele jurisprudentie en verwachte ontwikkelingen die te maken hebben met de bezwaarafhandeling.

Doelgroep
Medewerkers die te maken hebben met de afhandeling van bezwaarschriften en werkzaam bij de gemeentelijke of provinciale overheid of een waterschap. Ook leden van een adviescommissie bezwaarschriften behoren tot de doelgroep. Van de deelnemers wordt redelijke kennis van het bestuursrecht verwacht.

Programma
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Functies van de bezwaarprocedure en de organisatie daarvan
  • Handreiking professionele afhandeling van bezwaarschriften
  • Kernbegrippen (besluit, belanghebbende)
  • Ontvankelijkheid, vormvoorschriften
  • Inhoudelijke beoordeling
  • Karakter heroverweging: toetsing ex nunc/ex tunc, rechtmatigheid en doelmatigheid
  • Dictum in bezwaar
  • Wet kosten voorprocedure
  • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  • Recente jurisprudentie over bovengenoemde onderwerpen

Expertise
Pro Facto is op verschillende manieren betrokken bij de Awb-bezwaarschriftprocedure. Door het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden van externe hoor- en adviescommissie, zoals het organiseren van zittingen, het zorgen voor verslaglegging en het voorbereiden van adviezen. Daarnaast vertegenwoordigen medewerkers van Pro Facto bestuursorganen regelmatig in bezwaarschriftprocedures. Tot slot is Pro Facto in het verleden betrokken bij onderzoek naar het functioneren van de bezwaarschriftprocedures, onder meer in opdracht van gemeentelijke rekenkamercommissies.

Prof. dr. Heinrich Winter, directeur van Pro Facto en hoogleraar Toezicht bij de vak¬groep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijks¬universiteit Groningen, is auteur van de uitgave 'De Awb-bezwaarschriftprocedure'. Momenteel bewerkt hij deze monografie voor een derde druk. Hij is opsteller van de Handreiking professioneel behandelen van bezwaarschriften .

Zoeken