Toezicht en handhaving

De overheid stelt regels, houdt toezicht op de naleving en gaat zo nodig over tot handhaving. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar om op alle regels toezicht uit te oefenen. In de praktijk worden dan ook prioriteiten gesteld bij het toezicht en de handhaving. Bij het stellen van deze prioriteiten moet antwoord worden gegeven op vragen als: Wat is het effect van toezicht? Hoe kunnen we doelmatig toezicht houden? Hoe groot is de kans dat regels niet worden nageleefd? Welke risico's doen zich voor bij niet-naleving? Hoe gaan we handhaven als regels worden overtreden? Welk handhavingsinstrument passen we toe?

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers van de overheid die te maken hebben met toezicht en handhaving en over een redelijke tot goede kennis beschikken van het bestuursrecht.

Doel
Na het volgen van de cursus weet de deelnemer het fijne van de organisatie van het toezicht en de handhaving.

Programma
Tijdens het programma staat het organiseren van het toezicht en de handhaving centraal. Op de juridische aspecten wordt alleen zijdelings ingegaan. Onder andere de volgende onderwerpen worden besproken:

  • Definities toezicht en handhaving
  • Uitgangspunten
  • Proces en beleidscyclus
  • Kwaliteitseisen
  • Probleem- en risicoanalyse
  • Strategieën (naleving, toezicht, sanctionering, gedogen)
  • Ontwikkelingen (horizontalisering, systeemtoezicht)

Zoeken