Onderzoek voor de overheid: hoe werkt dat in de praktijk?

De overheid verricht onderzoek in velerlei soorten en maten. Het onderwerp kan variëren van de klanttevredenheid van vergunningaanvragers tot een onderzoek naar de bestuurlijke organisatie van gemeenten. Soms wordt het onderzoek door het bestuursorgaan zelf verricht (bijvoorbeeld op grond van artikel 213a Gemeentewet), soms wordt opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau of vindt het onderzoek plaats door de rekenkamer.

Wat het onderwerp van onderzoek ook is, voor het verrichten ervan zijn kennis, kunde en vaardigheden benodigd. Dit geldt zowel als het onderzoek door eigen medewerkers wordt uitgevoerd als wanneer het doen van onderzoek wordt aanbesteed. In beide situaties moet immers worden beoordeeld of sprake is van een goed onderzoeksvoorstel, of de voortgang van het onderzoek naar behoren is en of sprake is van een goede rapportage.

Pro Facto verricht onderzoek voor diverse opdrachtgevers, van de rijksoverheid tot gemeenten. Hierbij gaat het om zowel bestuurskundig, bestuursjuridisch als rekenkameronderzoek. De adviseurs en onderzoekers van Pro Facto hebben jarenlange ervaring en beschikken over de benodigde kennis van (het functioneren van) de overheid, analytische kwaliteiten en sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (interviews,  dossierstudie, kwantitatieve methodenverzameling).

Doel

Het verkrijgen van inzicht in het doen van onderzoek voor de overheid in de praktijk. Na de cursus zijn de deelnemers in staat vragen te beantwoorden als 'Wanneer is sprake van een goede onderzoeksvraag?', 'Welke onderzoeksmethoden zijn geschikt voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag?', 'Wat is de rol van de verschillende partijen in het onderzoeksproces?'

Doelgroep

De cursusmiddag is zowel gericht op opdrachtgevers of begeleiders van onderzoek als op onderzoekers zelf. Gedacht kan worden aan leden van een rekenkamercommissie en ambtenaren belast met het uitvoeren of uitzetten van onderzoek.

Programma

Ingegaan wordt op de procesmatige kant van praktijkonderzoek. Deze is opgedeeld in vier fasen, die alle vier aan de hand van voorbeelden uit de onderzoekspraktijk behandeld worden.

  • De preopdrachtfase: Hierin komen vragen aan de orde als: Hoe benader je in de praktijk potentiele opdrachtgevers en hoe kom je tot een probleemstelling?
  • De offertefase: Waaruit bestaat een goede offerte? Wat verwacht een opdrachtgever?
  • De onderzoeksfase: Waar loopt men tegenaan bij de uitvoering van onderzoek? Ook het  spanningsveld tussen methodologie en onderzoek in de praktijk wordt behandeld. Waaruit bestaat de gereedschapskist van de onderzoeker in de praktijk? Wanneer zet je welke instrumenten in? Welke onderzoekstechnische problemen kom je in de praktijk tegen en hoe kan je ze omzeilen?
  • Fase van rapportage en aanbevelingen: Hoe kun je het beste je resultaten rapporten? Hoe vertaal je bevindingen naar conclusies en aanbevelingen? Welke rol speelt de opdrachtgever hierin?

Werkwijze

In beide delen wordt de stof behandeld aan de hand van voorbeelden uit de onderzoekspraktijk van Pro Facto. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. Aan hen wordt bijvoorbeeld een case voorgelegd waarbij verschillende vragen moeten worden beantwoord. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen.

NB: In company

De cursus kan ook 'in company' georganiseerd worden. De omvang van de cursus en het programma kunnen daarbij aan uw specifieke wensen aangepast worden. Wij brengen hiervoor graag een offerte uit.

Search