Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

ProFacto&Bout

Digitalisering bestuursrechtspraak

Digitalisering bestuursrechtspraak

Ook de bestuursrechtspraak is aan de beurt voor (verdere) digitalisering. Na enkele pilots zijn de verwachtingen hoog voor wat betreft snelheid, finaliteit, communicatie en acceptatie van de bestuursrechtspraak.

Voor de invoering zijn de artikelen 8:36a – e in de Algemene wet bestuursrecht toegevoegd.

Houdt u rekening met de volgende vuistregels:

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Onder het oude, tot 1 juli 2015 geldende recht, was de afwikkeling van een ontslag op staande voet betrekkelijk overzichtelijk. De financiële risico’s konden meestal vrij redelijk worden ingeschat. Inmiddels is duidelijk dat dit door invoering van de WWZ per 1 juli 2015  ingrijpend is gewijzigd. Na een ontslag op staande voet is de werkgever de regie goeddeels kwijt. Aan het eind van de rit kan hij voor aanzienlijke kosten komen te staan die zomaar meer dan een jaarsalaris kunnen bedragen. Hoe zit dat?

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Op 1 januari 2017 eindigde het overgangsjaar waarin zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dienden te implementeren. Vanaf nu zal moeten blijken of hetgeen de Wkkgz voorschrijft in de dagelijkse zorgpraktijk doeltreffend maar vooral ook praktisch uitvoerbaar is en hoe inspecties zullen omgaan met het toezicht op -, en de handhaving van deze nieuwe wet. 

Van Wob naar Woo?

Van Wob naar Woo?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de aanspraken van burgers en bedrijven op informatie van de overheid. Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) wil de aanspraak op publieke informatie versterken door de toegang tot deze informatie als recht van burgers te verankeren. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het uit eigen beweging openbaar maken van bepaalde categorieën informatie verplicht te stellen. Overheidsorganen moeten dan ook een online beschikbaar register gaan bijhouden van de documenten en datasets waarover zij beschikken. 

Perikelen Omgevingswet

Perikelen Omgevingswet

Invoeringswet

De contouren van de invoeringswet voor de Omgevingswet zijn voor internetconsultatie bekendgemaakt. Bekend was reeds dat de bestemmingsplannen binnen een gemeente van rechtswege onderdelen van één omgevingsplan vormen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Maar hoe zit het nu met de gemeentelijke verordeningen die regels bevatten over de fysieke leefomgeving? 

Bent u klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 


Bent u klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 


Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog maar één privacywet in de hele EU in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Per die datum is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing In Nederland zal de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. De nieuwe wet zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en schept meer verantwoordelijkheden en verplichtingen voor organisaties. Voor zorginstellingen geldt dat vanwege het Besluit elektronische gegevensverwerking dat uiterlijk 1 juli 2017 een Functionaris Gegevensbescherming dient te worden aangesteld.

Pagina 4 van 4

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

Search