Rekenkamercommissie Heerenveen en Opsterland: de inhuur van externen

Er zijn voor gemeenten diverse redenen en argumenten om externen in te huren. Doorgaans wordt daarbij het volgende onderscheid gehanteerd:

1. werkzaamheden op een bepaald taakgebied voor een bepaalde periode die derden onder dagelijkse aansturing van de gemeente verrichten (als waren zij ambtenaar);

2. opdrachten aan externe bureaus voor een vooraf afgesproken concrete taak of beoogd product op basis van een vooraf afgesproken bedrag.

Bij het eerste onderdeel gaat het dan vooral om inhuur van personeel wegens ziekte, openstaande vacatures, onderbezetting of piekdrukte. Het tweede onderdeel betreft vooral de inhuur van specialistische deskundigheid en onderzoeks- en adviesopdrachten. In opdracht van de rekenkamercommissies van Heerenveen en Opsterland wordt specifiek onderzoek gedaan naar het tweede onderdeel. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Voor welk type werkzaamheden en in welke omvang zijn in de periode 2010-2012 externen ingehuurd , in hoeverre is dit rechtmatig, doelmatig en doeltreffend ge-daan en in hoe vindt de sturing door de gemeenteraad plaats?

Pro Facto Tweets

Search