Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: realisatie collegeprogramma

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel wilde inzicht in de realisatie van de in het collegeprogramma gestelde doelen. Het onderzoek had de vorm van een quick scan. De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: In hoeverre zijn de in Ta de kearn. Kolleezjeprogram 2010-2014 gestelde doelen voor 2010 en 2011 gerealiseerd? Het betrof dus een ex post evaluatie, waarin teruggeblikt werd op periode waarin het college¬programma van kracht was.

Pro Facto Tweets

Search