Rekenkamercommissie Coevorden: klantgerichtheid en doeltreffendheid van de bouwplanprocedure

Dit onderzoek gaat over de manier waarop de gemeente Coevorden de aanvragen voor bouwvergunningen afhandelt en hoe het staat met de tevredenheid van aanvragers daarover. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto en I&O Research in opdracht van de Rekenkamercommissie Coevorden.

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek was:

Verloopt de afhandeling van bouwaanvragen door burgers en bedrijven door de gemeente Coevorden klantgericht en doeltreffend?

Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in zeven deelvragen waarvan het antwoord gezamenlijk moet leiden tot de beantwoording van deze hoofdvraag. De deelvragen waren:
1.      Welk type en hoeveel aanvragen komen bij de gemeente binnen?
2a.    Hoe verloopt de communicatie met de aanvragers van een bouwvergunning?
2b.    In hoeverre denkt de gemeente met de aanvrager mee?
2c.    Hoe gaat de gemeente om met ingediende bezwaarschriften naar aanleiding van genomen beslissingen?
2d.    Hoe tevreden zijn aanvragers over de behandeling van hun aanvragen en hoe verhoudt de tevredenheidsscore zicht tot de scores in andere gemeenten?
3.      Hoe moet de bouwplanprocedure worden beoordeeld, bezien in het licht van de genomen beslissing?
4.      Wat zijn de doorlooptijden bij de vergunningverlening, inclusief voor- en natraject en aanhouding van aanvragen?

Pro Facto Tweets

Search