Rekenkamercommissie Regge en Dinkel: evaluatie Stimuleringsregeling IBA's en riolering buitengebied

Bij het waterschap Regge en Dinkel was tot 2010 een stimuleringsregeling voor IBA's en riolering in het buitengebied van kracht. In opdracht van de werkgroep op de rekenkamerfunctie van het waterschap heeft Pro Facto onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze regeling. De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt:

Is de Stimuleringsregeling IBA's en riolering buitengebied Waterschap Regge en Dinkel doeltreffend geweest en is zij doelmatig uitgevoerd?

Het onderzoek bevatte vier componenten:
- De regeling op papier
- De regeling in ontwikkeling
- De regeling in werking
- De regeling beoordeeld

Deze vier onderdelen behelzen samen de aspecten die van belang zijn om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden.

In ieder onderzoeksonderdeel stonden één of meer deelvragen centraal. Per deelvraag zijn een aantal aandachtspunten onderscheiden die van belang waren om te komen tot een heldere beantwoording van die deelvraag.

Pro Facto Tweets

Search