Rekenkamercommissie Ooststellingwerf: handhaving van bouwregelgeving

In dit onderzoek staat handhaving van bouwregelgeving centraal. De rekenkamercommissie formuleerde de volgende centrale onderzoeksvraag:

Vindt de handhaving van bouwregelgeving in Ooststellingwerf doelmatig, doeltreffend en rechtmatig plaats?

Voor het onderzoek is deze vraag uiteengelegd in deelvragen. Deze deelvragen zijn hieronder, geclusterd naar onderwerp, weergegeven.

Rechtmatigheid

1.  Is het beleid met betrekking tot handhaving van bouwregelgeving rechtmatig?
a.  Welke rechtsregels gelden?
b. Wordt gehandhaafd volgens de geldende regels?

2.  Wordt het handhavingsbeleid integer uitgevoerd?
a.  Hoe wordt gewaarborgd dat het handhavingsbeleid integer wordt uitgevoerd?
b.  Wordt het handhavingsbeleid consistent uitgevoerd?

Doelmatigheid en doeltreffendheid

3.  Is het handhavingsbeleid effectief?
a.  Hoeveel capaciteit is beschikbaar voor handhaving (ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten)?
b.  Hoeveel controlebezoeken worden uitgevoerd (ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten)?
c.  Welke effecten heeft het handhavingsbeleid?

Pro Facto Tweets

Search