Zorginstituut Nederland: Wet langdurige zorg. Tussen wal en schip

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) van kracht en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) ingetrokken. De Wlz is bedoeld voor mensen die blijvend niet meer zelfredzaam zijn vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening (of beperking), of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Daarnaast is in 2015 de Wmo ingevoerd waardoor bepaalde taken op het gebied van begeleiding en ondersteuning onder verantwoordelijkheid van de gemeenten worden uitgevoerd.

Er zijn inmiddels meerdere rapporten verschenen die vermelden dat er een groep mensen is die door de nieuwe zorgfinancieringsregels ‘tussen de wal en het schip valt’. Met name personen bij wie sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, die voorheen wel onder de Awbz vielen, komen veelal niet voor Wlz zorgfinanciering in aanmerking, terwijl de Wmo voor hen ook geen oplossing biedt. Het Zorginstituut heeft ons, in samenwerking met Argo BV, opdracht verleend om te onderzoeken 1) hoe groot de groep is die wordt afgewezen voor de Wlz  2) welke problemen deze groep ervaart bij het vinden van een passend aanbod aan zorg of vergoeding/betaling van passende zorg.

Door middel van literatuur- en documentstudie en het opvragen van kwantitatieve gegevens bij het CIZ zullen we de omvang van de doelgroep die tussen wal en schip valt zo nauwkeurig mogelijk proberen te bepalen. Daarnaast zullen gesprekken gevoerd worden met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en casestudies worden uitgevoerd, zodat inzicht verkregen kan worden in de soort problemen waar deze mensen tegenaan lopen. Aan het einde van het onderzoek wordt door middel van een expertmeeting gekeken welke oplossingsrichtingen er zijn.  

Pro Facto Tweets

Search