Rekenkameronderzoek

We zijn gespecialiseerd in rekenkameronderzoek. Met op maat gesneden, uitgewerkte offertes, gedegen praktijkgericht onderzoek en heldere rapportages hebben we al veel rekenkamer(commissie)s kunnen overtuigen van onze kwaliteiten. Klik HIER voor ons brochure.

De top 5 van door ons uitgevoerde rekenkameronderzoeken ziet er als volgt uit:

1. Het sociale domein
Gemeenten krijgen in het kader van de drie decentralisaties meer verantwoordelijkheden. Beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en uitvoeringsorganisaties houden zich vooral bezig met de vragen hoe gaan we het doen, welke strategische keuzes maken we en hoe krijgen we het (financieel en organisatorisch) voor elkaar. Tegelijkertijd heeft de ambtelijke organisatie lang niet altijd overzicht over de actuele stand van zaken ten aanzien van zaken als het gemeentelijk vastgoed en de kosten en gebruik van maatschappelijke voorzieningen. Pro Facto doet onderzoek naar vragen als: is de gemeente toegerust op de 3D's? Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de gemeente? Hoe ziet de sociale kaart eruit? Wat is de effectiviteit van het beleid en van bijvoorbeeld de sociale wijkteams? Voor meer informatie over rekenkameronderzoek in het sociale domein, klik hier.

2. Subsidiebeleid en subsidieverstrekking
Vragen die hierbij aan de kunnen komen zijn onder meer: Is het beleid overeenkomstig de Awb en lokale regelgeving? Wat is de kwaliteit van het beleid? Worden subsidies doelmatig besteed? Wat moet gedaan worden om de effectiviteit van subsidies te bepalen? Zeker in het licht van bezuinigingen en financiële taakstellingen is de doelmatigheid van subsidieverstrekking van groot belang.

3. Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het is voor raadsleden vaak lastig om zicht en grip te krijgen en te houden op verbonden partijen. In hoeverre zijn er deugdelijke bestuurlijke arrangementen met verbonden partijen, worden deze arrangementen adequaat toegepast, wordt de raad in staat gesteld invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van verbonden partijen en is de raad in control?

4. Dualisme, kaderstelling en controle
Hoe vult de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol in, hoe kan dit verbeterd worden en welke mogelijkheden heeft de raad?

5. Vergunningverlening
De omgevingsvergunning heeft geleid tot een focus op integrale vergunningverlening. Lukt het gemeenten om de vergunningverlening samenhangend vorm te geven? Wat is het klanttevredenheidsoordeel van aanvragers? En in hoeverre treedt bij de toepassing van de éénloketgedachte efficiencywinst op?

Ook onderwerpen buiten deze top 5, zoals:

  • de organisatie en het proces van bezwaarafhandeling
  • grondbeleid
  • juridische kwaliteitszorg
  • jeugdbeleid
  • armoedebeleid
  • grote projecten
  • onderzoek van afgeronde besluitvormingsprocedures

Hieronder volgt een overzicht van lopende en afgesloten rekenkameronderzoeken. Voor nadere informatie over rekenkameronderzoek en hetgeen we op dit punt voor uw organisatie kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met mr. Niko Struiksma, directeur van Pro Facto (050 313 98 53, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

LOPENDE EN AFGERONDE REKENKAMERONDERZOEKEN

   

 

Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is vrijwel altijd sprake van een wederkerig belang. De gemeente wil namelijk bepaalde doelen behalen, terwijl de instelling haar activiteiten graag wil uitvoeren.

 

Het proces van subsidieverstrekking bestaat uit verschillende onderdelen: de aanvraag, de subsidieverlening en de subsidievaststelling. Het college van B&W toetst de subsidieaanvraag en besluit vervolgens om al dan niet over te gaan tot het verlenen van de aangevraagde subsidie. Wanneer wordt besloten subsidie te verlenen, dan betekent dit niet dat een aanvragende partij een onomkeerbaar recht heeft op een bepaald subsidiebedrag. Het betekent slechts dat er een voorlopig recht is ontstaan op een subsidiebedrag. In veel gevallen worden er voorschotten op de subsidie verschaft.

 

Na afloop van een subsidietijdvak dient de instelling aan wie een subsidie is verleend opnieuw een aanvraag te doen ter vaststelling van de subsidie. Als de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd dan geeft het college een beschikking tot subsidievaststelling af. Het college kan de subsidie ook lager vaststellen, indien ze niet tevreden is over bijvoorbeeld de verrichte activiteiten. Met de vaststelling is het subsidiebedrag voor de aanvrager in beginsel definitief. Subsidiebesluiten kunnen ook direct in de vorm van een vaststellingsbesluit worden genomen. In de gemeente Slochteren kunnen bijvoorbeeld waarderingssubsidies en subsidies tot en met een bedrag van € 3.000 ineens worden vastgesteld. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer kan een subsidie tot € 5.000 direct of ambtshalve na 13 weken worden vastgesteld. Daarnaast kan de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten nog gegarandeerd worden door een uitvoeringsovereenkomst.

 

De Ommelander Rekenkamer heeft besloten om aantal feitelijke subsidieverstrekkingen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren tegen het licht te houden. Daarbij dient te worden gekeken naar het gehele subsidieproces van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren en de daarmee samenhangende beleidsdoelen. Pro Facto is gevraagd hiervoor offerte uit te brengen. Met dit voorstel voldoen we graag aan dit verzoek.

Search