Ondermijning in Amersfoort: is de aanpak adequaat?

Ondermijning in Amersfoort: is de aanpak adequaat?

Ondermijning is een steeds groter probleem. Bij ondermijning is er altijd (1) een gronddelict waarmee (veel) geld wordt verdiend, bijvoorbeeld drugshandel, en (2) zijn boven- en onderwereld met elkaar verweven. Ondermijnende criminaliteit tast de legale en beoogde werking van het samenlevingssysteem aan. Voor de aanpak van ondermijning is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten, bijvoorbeeld omdat de gemeente bestuursrechtelijke instrumenten heeft die ondermijning kunnen tegengaan (zoals het sluiten van panden, de inzet van de Wet Bibob en het opleggen van dwangsommen) en over relevante informatie beschikt. 

Ook binnen de gemeente Amersfoort is sprake van ondermijning. Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken zet de gemeente Amersfoort in op drie speerpunten:

  • het vergroten van de weerbaarheid;
  • het intensiveren van de lokale, integrale aanpak;
  • de aanpak van problematische jeugdnetwerken, en het tegengaan van criminele doorgroeimogelijkheden van jongeren.

De rekenkamer Amersfoort wil inzicht krijgen in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente Amersfoort en de effectiviteit van de gemeentelijke aanpak in de bestrijding daarvan. Pro Facto gaat hier onderzoek naar uitvoeren, waarbij de volgende centrale vraagstelling wordt gehanteerd: 

In hoeverre hanteert de gemeente Amersfoort zowel qua beleid als qua uitvoering een adequate aanpak in de bestrijding van ondermijning?

In het kader van het onderzoek worden onder meer veel interviews gehouden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, voeren we observaties uit en selecteren we een aantal casestudy's waar we dieper op ingaan. Om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het ondermijningsbeleid en de informatie aan en informatiebehoefte van de raad in beeld te brengen voeren we een groepsgesprek met de woordvoerders op het gebied van openbare orde en veiligheid van alle raadsfracties. 

Zoeken