Analyse strategie contraterrorisme

Nederland kent sinds 2005 een landelijke coördinatiestructuur voor terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vervult vanaf 1 januari van dat jaar de coördinerende taak bij terrorismebestrijding. Aan de contraterrorismemaatregelen in de periode 2001-2010 lag geen overkoepelende strategie ten grondslag. Die is er daarna gekomen in de vorm van de Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015 (hierna CT Strategie). Het is een integrale en samenhangende aanpak van terrorisme voor de periode 2011 tot 2015, aangeboden aan de Tweede Kamer in april 2011.

Pro Facto heeft in opdracht van het WODC een onderzoek uitgevoerd naar de CT Strategie. Het gaat om een inventariserend onderzoek ter voorbereiding op de integrale evaluatie van de Strategie in 2015. Er is geïnventariseerd welke maatregelen en interventies uit de CT Strategie volgen, op welke wijze deze maatregelen en interventies geacht worden werkzaam te zijn en er is geïnventariseerd wat bekend is over de opzet, invoering, uitvoering, kosten en resultaten/effecten van de maatregelen en interventies.

Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat de CT Strategie uiteen valt in een centrale doelstelling, vijf pijlers en acht strategische prioriteiten. De samenhang tussen deze verschillende onderdelen van het omvangrijke en complexe beleidsveld is in de CT Strategie niet duidelijk omschreven. Daarnaast betreffen veel onderdelen van de CT-strategie uitvoeringsbeleid, waardoor de visie op contraterrorismebeleid en de uitvoering niet goed van elkaar gescheiden zijn.

Bij (de uitvoering van) het CT beleid zijn verder veel verschillende instanties en organisaties betrokken. De NCTV heeft als coördinator van terrorismebestrijding een centrale positie tussen deze actoren. Hij levert (waar nodig) kennis aan uitvoerende partijen, zorgt dat de verschillende onderdelen van het beleid op elkaar aansluiten en heeft bij veel onderwerpen de rol van aanjager. De rol die de NCTV vervult verschilt per onderwerp en die kan sturend, informerend of faciliterend zijn. De flexibele rol van de NCTV biedt voordelen, maar zorgt soms voor onduidelijkheid bij samenwerkingspartners.

Klik hier om het rapport te downloaden en hier voor de samenvatting.

Pro Facto Tweets

Search