organisatie-onderzoek

organisatie-onderzoek

 • Provincie Noord-Holland/RIEC: weerbaarheidsonderzoeken

  Een stagiair op de afdeling Burgerzaken die ongehinderd valse paspoorten kon verstrekken aan criminelen. Een toezichthouder die in zijn eentje toezicht hield in de haven en soms bewust de andere kant op keek. Een manager die tot € 10.000 onbeperkt diensten kon uitbesteden en dat steeds aan een

  ...
 • WODC: evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

  De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als taak de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Dat betekent

  ...
 • Provincie Noord-Holland: weerbaarheid tegen ondermijning van de ambtelijke organisatie en van verbonden partijen

  De provincie Noord-Holland heeft via het project Versteking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur zich ingezet voor het versterken van de weerbaarheid van (gemeenten in) Noord-Holland tegen ondermijnende criminaliteit. In het collegeakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is de aandacht voor de aanpak

  ...
 • FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland

  De FNV wil, op initiatief van de interne werkgroep Caribbean, verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de vakbonden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond van die wens is een morele verantwoordelijkheid die de vakbond voelt, gelet op de

  ...
 • Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie

  Op 20 maart 2013 besloten Provinciale Staten van Flevoland voor het gebied Oostvaarderswold een programma Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. Daarvoor is een plan van aanpak Nieuwe Natuur opgesteld, dat op 3 juli 2013 aan Provinciale Staten is gepresenteerd. Uitgangspunt is dat

  ...
 • WODC: de juridische positie van de politie

  In 2012 is de Politiewet 2012 van kracht geworden. Daarmee zijn de oude regionale korpsen opgeheven en is één nationaal politiekorps ontstaan. Het kabinet verwachtte met deze stap een betere aansturing en een efficiëntere politie-organisatie te realiseren. Het proces van de reorganisatie wordt

  ...
 • Rekenkamer Leeuwarden: bestuurlijke samenvoeging Boarnsterhim met Leeuwarden - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente Leeuwarden geworden.

  ...
 • Evaluatie Dialoogtafel

  De Dialoogtafel Groningen heeft goede resultaten bereikt die zonder de Tafel waarschijnlijk niet waren bereikt.

  Dat concluderen Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en

  ...
 • Rekenkamercommissie Loon op zand: governance bij samenwerking

  Gemeenten werken vaak samen met andere organisaties. De aanleiding daarvoor kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het borgen van de kwaliteit van dienstverlening, besparingen, het spreiden van risico's of het bundelen van bestuurlijke krachten. Soms is er ook geen keuze legt het rijk een

  ...
 • MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland

  Met ingang van 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Het land Nederlandse Antillen is opgeheven. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk geworden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als openbare lichamen

  ...
 • Politie en wetenschap: de organisatie van de opsporing van cybercrime

  'Alledaagse' vormen van digitale criminaliteit worden in Nederland niet of nauwelijks aangepakt door politie en justitie, ondanks een speciaal cybercrimeprogramma en de uitbreiding van het aantal cybercrime-rechercheurs. Dat blijkt uit een onderzoek van Pro Facto. 

  Slachtoffers van

  ...
 • WODC: de effectiviteit van de subsidie aan De Letselschade Raad

  In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidiebedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 2008 Nationaal Platform Personenschade genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op maatschappelijke onrust en

  ...
 • Novatec: rapport over faillissement Barsema

  Op 7 december 2010 is het faillissement uitgesproken over Timmerfabriek Barsema Tolbert BV, onderdeel van werkvoorzieningschap Novatec. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wilde de gang van zaken rondom het faillissement laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto

  ...
 • Gemeente Deventer: formatie voor de Wabo

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft veel teweeg gebracht bij gemeenten. Naast een grote verandering in het wettelijk kader heeft de wet ook geleid tot een herijking van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeentelijke taakuitvoering. De gemeente Deventer heeft Pro

  ...
 • Ministerie van LNV: de bestuurlijke structuur van Nationale Parken

  Het stelsel van Nationale Parken in Nederland ontstond gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Vanaf de oprichting is hard gewerkt aan Beheer- en Inrichtingsplannen en aan het 'op de rails krijgen' van de Overlegorganen onder voorzitterschap van door de minister van LNV

  ...
 • Rekenkamercommissie Noordoostpolder: juridische kwaliteitszorg

  Vanuit meerdere raadsfracties in de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder is de wens geuit indringend te kijken naar de juridische kwaliteit die de gemeentelijke organisatie realiseert. Die wens resulteerde in een rekenkameronderzoek naar juridische kwaliteitszorg, waarvan dit

  ...
 • Rekenkamercommissie Spijkenisse: maatregelen, kosten en capaciteit voor bezwaarschriften

  Door de gemeente Spijkenisse zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de afdoening van bezwaarschriften te versnellen en het proces efficiënter te doen verlopen. De rekenkamercommissie van de gemeente Spijkenisse wilde weten wat er van die maatregelen terecht is gekomen en hoe per

  ...
 • Gemeente Groningen. optimalisatie loketten naar de logica van de burger

  In 2004 had de gemeente Groningen veertien loketten ingesteld. Als algemene doelstelling was geformuleerd dat zes van deze loketten in 2006 operationeel zijn. Voor het Loket Bouwen en Wonen, het Bedrijvenloket en het Loket Beheer en Verkeer was dat al het geval. Deze waren gevormd naar de

  ...
 • Doktersdienst Groningen: tevredenheidsonderzoek

  Pro Facto heeft een representatieve telefonische enquête uitgevoerd onder 700 personen die contact hebben gehad met de Doktersdienst Groningen. Doel was om de tevredenheid over de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid van de Doktersdiensten te meten. Na de telefonische enquête zijn vijftien

  ...
 • Gemeente Haren: burgertevredenheidsonderzoek

  De gemeente Haren wil volgens haar in 2002 geformuleerde missie een zelfbewuste gemeente zijn, waarin aandacht en ruimte is voor:
  - behoud en versterking van de groene waarden;
  - een plezierig leefklimaat en een dynamisch kloppend hart in de vorm van een nieuwe dorpskom;
  - een

  ...
 • Provincie Limburg: Bezwaar belicht; evaluatie van de Awb-commissie van de provincie Limburg

  Bij het instellen van de externe Awb-commissie van de provincie Limburg is bepaald dat het functioneren ervan na twee jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door Pro Facto. De evaluatie is sterk procesmatig van aard en richt zich op de verschillende actoren die in de

  ...
 • Gemeente Groningen: telefonische bereikbaarheid Loket Bouwen en Wonen

  Binnen de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen was de telefonische bereikbaarheid vorm gegeven via zgn. communicatiepunten. Er zijn twee vormen de onderscheiden: informatie- en coördinatiepunten. Via coördinatiepunten worden klanten doorverbonden met de medewerker met wie men wil spreken. Bij

  ...
 • Gemeente Groningen: samenhang tussen loketten

  In het onderzoek is ingegaan op de samenhang tussen het doelgroepenloket Bedrijvenloket en een tweetal (thema)loketten: het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:
  1. Welke modellen zijn

  ...
 • Wad sterk! Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de Waddeneilanden

  In juni 1999 zijn in de notitie Waddeneilanden, verbonden door water, wad en samenleving (Bestuurlijke Organisatie van de Waddeneilanden, juni 1999) diverse knelpunten onderkend in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de Waddeneilanden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen knelpunten

  ...

Zoeken