RKC Meppel: inwonerparticipatie

Inwonerparticipatie staat al een aantal jaren hoog op de bestuurlijke agenda’s. Interactieve beleidsvorming, co-creatie van beleid, etc. zijn termen die al een behoorlijke geschiedenis hebben. In een vergaande vorm, wanneer het initiatief wordt genomen door de inwoners en de overheid wordt daarbij betrokken), spreken we ook van overheidsparticipatie. De maatschappelijke context lijkt participatie ook steeds belangrijker te maken als thema. Een overheid die slecht luistert naar burgers, die beleid maakt over de hoofden van burgers heen of die niet kijkt naar uitvoeringsgevolgen van beleid, zijn enkele van veel gehoorde klachten. Voor gemeenten zorgt de komst van de Omgevingswet ook weer voor een extra opgave. Hoewel de participatie die onder deze wet verplicht is in beginsel niet sterk hoeft af te wijken van bestaande, en er is dus vaak al enige ervaring is opgebouwd, is het straks niet meer mogelijk het onderwerp te negeren. Met het Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau is de verwachting dat gemeentes in de nabije toekomst verplicht zullen worden een participatieverordening vast te stellen.

Ondanks het feit dat inwonerparticipatie allerminst nieuw is, worstelen veel gemeenten met het onderwerp. Ook in de raad van Meppel leven vragen over inwonerparticipatie: men wil graag weten wat er nu gebeurt, hoe de gemeente zich op dit vlak heeft ontwikkeld in de laatste jaren en of er punten zijn waar de gemeente de resultaten op dit gebied verder kan verbeteren. Pro Facto gaat hierover in samenwerking met Lexnova onderzoek doen in opdracht van de rekenkamercommissie.

Zoeken