Rekenkamercommissie Coevorden: toezicht en handhaving in het fysieke domein

Pro Facto gaat in opdracht van de rekenkamercommissie Coevorden onderzoek doen naar toezicht en handhavin het fysieke domein. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt en hoe (effectief) toezicht en/of handhaving door de provincie Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en de Veiligheidsregio Drenthe verloopt. Het onderzoek richt zich op de toezichts- en handhavingsopgave van de gemeente Coevorden in het ruimtelijk domein. Het gaat daarbij specifiek om toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen, sloop, bomenkap, ruimtelijke ordening (inclusief gebruik volgens bestemming en binnen de kavelgrenzen) en brandveiligheid.

Het onderzoek beperkt zich wat betreft de andere organisaties (provincie, RUD en VRD) tot de vraag hoe effectief deze organisaties (op en voor de gemeente Coevorden) toezicht houden of handhavend opgetreden.

In het onderzoek onderscheiden we de volgende drie onderzoeksthema’s:
1. Beleid
2. Uitvoering en organisatie
3. Samenwerking met andere organisaties

Zoeken