Rekenkamercommissie Vechtstromen: evaluatie De Doorbraak

De Doorbraak stond voor het eerst genoemd in de begroting 1995 van waterschap Regge en Dinkel. Er zou een visie ontwikkeld worden voor de afvoer van landelijk water tussen het gebied ten oosten van Almelo en de Midden-Regge. In 1998 werd door het waterschap de Reggevisie opgesteld, gericht op het bereiken van een duurzaam functionerende waterhuishouding in het stroomgebied van de Regge. Dit betekent een optimale benutting van gebiedseigen water en het voorkomen van afwenteling van waterproblemen naar andere (deel)gebieden en andere generaties. Eén van de projecten die in dit kader is uitgevoerd is de nieuwe waterloop De Doorbraak. Bij de rekenkamercommissie Vechtstromen leeft een aantal vragen over het project De Doorbraak, uitmondend in de volgende centrale vragen:

1. Hoe heeft de besluitvorming rondom het project De Doorbraak plaatsgehad?
Met als aandachtspunten:
a. informatievoorziening van ambtelijke organisatie naar portefeuillehouder, van
portefeuillehouder naar dagelijks bestuur en van dagelijks bestuur naar algemeen
bestuur;
b. de verschillende gremia die daarbij een rol spelen zoals vergaderingen van het
algemeen en dagelijks bestuur, commissievergaderingen en
portefeuillehouderoverleggen; en
c. de uitoefening van bevoegdheden, taken, rolopvatting en -invulling door secreta-ris,
portefeuillehouder, dagelijks bestuur, voorzitter en algemeen bestuur daarbij.

2. Zijn hieruit aanbevelingen of leer- en verbeterpunten voor de toekomst te destilleren?
a. welke zijn dat concreet,
b. hoe kunnen die geïmplementeerd worden en
c. hoe kunnen die geborgd worden?

 

Pro Facto gaat dit onderzoek uitvoeren.

Zoeken