WODC: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Samen met Arena Consulting heeft Pro Facto een herhalingsmeting uitgevoerd van de gemeentelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het doel van dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd, was inzicht te krijgen in het bewustzijn, de inzet van instrumenten en de samenwerking bij de gemeentelijk aanpak van georganiseerde criminaliteit in het algemeen en de ondersteunende rol van Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) in het bijzonder.

Uit de herhalingsmeting blijkt dat sprake is van een versterking van de bestuurlijke aanpak sinds 2009. Het bewustzijn van de mogelijke aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is sterk toegenomen en bij nagenoeg alle gemeenten aanwezig. Dat geldt ook voor de erkenning en het beleidsmatig vastleggen van de bestuurlijke rol bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De organisatorische verankering laat een wisselend beeld zien. Vooral de kleinere gemeenten zijn organisatorisch kwetsbaar. De uitvoering van de bestuurlijke aanpak lijkt bij de helft van de gemeenten min of meer gemeengoed gelet op de feitelijke inzet van instrumenten. Inhoudelijk zijn vooral de aanpak van hennepteelt en handhavingsknelpunten sterk verankerd: dit zijn de thema's waarop gemeenten goed zicht hebben en waarvan gemeenten aangeven dat ze de grootste impact op de samenleving hebben. Over de vraag of de aanpak effectief is, lopen de meningen van de gemeenten uiteen. Als met de aanpak iets wordt bereikt, dan wordt meestal genoemd het voorkomen dat criminele activiteiten onbewust worden gefaciliteerd door de gemeente en dat verloedering wordt teruggedrongen. Het algemeen beeld is dat gemeenten die de aanpak van georganiseerde criminaliteit bestuurlijke en organisatorisch hebben verankerd en ook feitelijk instrumenten inzetten, de effectiviteit hoger inschatten dan andere gemeenten en het RIEC hoger waarderen. Het risico bestaat dat bij de afwezigheid van de prikkel de bestuurlijke aanpak structureel te maken en de organisatie daarop in te richten de aandacht verslapt, ambtelijk en bestuurlijk.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het rapport op 1 oktober 2013 aan de Tweede Kamer gestuurd en de TK geïnformeerd over de resultaten van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Klik hier om het rapport te downloaden.

 

Zoeken