Natuurbeschermingsrecht

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet zijn vervangen. Vooral procedureel maar ook inhoudelijk is er het nodige veranderd. Deze veranderingen zijn niet alleen van betekenis voor provincieambtenaren, maar vooral ook gemeenteambtenaren die met omgevingsvergunningen werken. Zo zullen gemeenteambtenaren veel meer dan nu zelfstandig moeten onderkennen wanneer zij bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen moeten aanvragen. In 2019 of later zal de Wet natuurbescherming op haar beurt weer opgaan in de Omgevingswet.

Doel

Na het volgen van de cursus is de deelnemer bekend met de structuur en de hoofdlijnen van de Wet natuurbescherming. De deelnemer heeft kennis van de procedures en de belangrijkste materiële regels onder de nieuwe wet en de verhouding van de wet tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tevens is de deelnemer op de hoogte van de Aanvullingswet natuur waarmee de natuurbescherming in de Omgevingswet zal worden geïntegreerd.

Doelgroep

Advocaten, medewerkers van adviesbureau’s, medewerkers van provincies, gemeenten en waterschappen die zich bezig houden met ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningverlening, waterkwaliteit enz. en daarbij in aanraking komen met het natuurbeschermingsrecht. Van de deelnemers wordt enige kennis van het bestuursrecht verwacht.

Programma

  • Systematiek, kernbegrippen en procedures van de Wet natuurbescherming
  • Gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van bos en houtopstanden
  • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Natuur in de Wabo: de verklaring van geen bedenkingen
  • De Aanvullingswet natuur en de Omgevingswet
  • Jurisprudentie
  • Actualiteiten

Docent

De cursus Wet natuurbescherming zal worden verzorgd door mr.dr. Peter Mendelts . Hij beschikt over jarenlange ervaring als juridisch adviseur op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en geeft tevens les aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is co-auteur van het Handboek Natuurbeschermingsrecht dat in 2017 is verschenen bij uitgever Berghauser Pont

Search