ZonMw: Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Artsen die een late zwangerschapsafbreking (LZA) uitvoeren of die het leven van een pasgeborene beëindigen (LP) voeren een in beginsel strafbare handeling uit. Onder strikte voorwaarden zijn deze handelingen toegestaan. Een onafhankelijke commissie heeft – op grond van de Regeling beoordelingscommissie LZA en LP – als taak de zorgvuldigheid van dit handelen te beoordelen. Deze regeling heeft verschillende doelen. Ten eerste gaat het om het bieden van duidelijkheid en transparantie aan het veld en de samenleving over de criteria die gelden voor LZA en LP. Verder moet de regeling een zorgvuldige praktijk van LZA en LP waarborgen.

Samen met Amsterdam UMC gaan we het functioneren van deze regeling sinds 2016 evalueren. Onderzocht wordt of de doelen bereikt worden. Daarnaast wordt nagegaan hoe de regeling functioneert op specifieke onderdelen, zoals de werkingssfeer, de zorgvuldigheidseisen, de meldingspraktijk en kennisgeving aan en afhandeling door OM en IGJ. Doen zich hier knelpunten voor?          

Search