WODC: procesevaluatie levensloopgerichte afdoening van strafzaken

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in de kamerbrief van 28 juni 2016 aangegeven een visie op detentie en resocialisatie te ondersteunen en deze niet te willen beperken tot het gevangeniswezen maar te bezien vanuit alle ketenpartners. De toekomstverkenning Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering moet volgens de staatssecretaris een antwoord bieden op deze maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de strafrechtketen, nieuwe bestuurlijke verhoudingen en de huidige en verwachte behoefte aan voorzieningen. Het WODC heeft Pro Facto de opdracht gegeven voor een procesevaluatie van een aantal projecten binnen het programma Koers en Kansen die gericht zijn op de behandeling of afdoening van lichtere strafbare feiten. Daarbij gaat het om:

  • Wijkrechtbank Eindhoven
  • Vonnisvoorstel en versnelde rechterlijke interventie
  • Proeftuin Ruwaard
  • Omgevingsadvies Jeugd
  • Toezichtsrechter

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Wat zijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau de ervaringen van ketenpartners inzake de projecten binnen Koers en Kansen die zijn gericht op de behandeling en afdoening van strafzaken? Wat beschouwen de betrokken ketenpartners als de werkzame elementen en mechanismen van de projecten en welke impact ervaren zij hiervan?

We maken in het onderzoek onderscheid tussen de volgende onderzoeksthema’s:

  1. Reconstructie beleidstheorie per project
  2. Uitvoering van de projecten en rol van de ketenpartners
  3. Ervaringen met werkzame elementen en mechanismen van de projecten
  4. Analyse en leereffecten

 

Search