Waterschap Vallei en Veluwe: toezicht en handhaving

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten een doelmatigheidsonderzoek uit te voeren naar het toezicht en de handhaving door de organisatie. We gaan dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met John Smits. De aanleiding is een samenloop van factoren zoals de behoefte aan een meer bestuurlijke afweging bij prioritering en inzet, de rolinvulling in relatie tot de Omgevingswet en het in 2021 opstellen van een nieuw handhavingsbeleidsplan. Dit ook binnen de context van (nieuwe) opgaven die voortvloeien uit de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050), strengere normeringen zoals voor ZZS/PFAS en de problematiek van verdroging/droogte. In het BOVI2050 is daarbij niet alleen een inhoudelijke visie op de opgaven maar ook een bestuurlijke visie op het waterschap wil (samen)werken, ook als het gaat om toezicht en handhaving.

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk(er) krijgen van de gevolgen van de veranderende rol van toezicht en handhaving en het komen tot meer bestuurlijke afwegingscriteria voor de prioriteitstelling, niet alleen vanuit risico’s gezien maar ook vanuit de ambities. Daarbij richt het onderzoek zich zowel op de huidige praktijk en welke lessen daaruit kunnen worden geleerd als op de ontwikkelingen en opgaven van de komende jaren, meer specifiek de horizon van het op te stellen handhavingsbeleidsplan 2022-2027.

Search