Provincie Drenthe: sturing in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe

Op 4 juli 2007 hebben Provinciale Staten van de provincie Drenthe het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 2007 – 2020 (PVVP) vastgesteld. Het PVVP beschrijft ‘hoe de provincie Drenthe vanuit haar eigen verantwoordelijkheid op het terrein van verkeer en vervoer een bijdrage wil leveren aan de duurzame ontwikkeling van Drenthe. Provinciale Staten (PS) hebben in hun onderzoeksprogramma besloten een onderzoek te laten uitvoeren over het PVVP. Specifiek zal worden ingegaan op twee projecten binnen het PVVP, te weten de herinrichting van de provinciale weg N34 (de ‘Hunebed Highway’) en verkeersveiligheid. De wijze waarop PS invulling hebben gegeven aan deze rollen staan centraal in dit onderzoek dat we in opdracht van de Statengriffie uitvoeren. Sturing heeft rechtstreeks betrekking op twee kernrollen van PS, namelijk de kaderstellende en controlerende rol. De centrale onderzoeksvragen luiden als volgt:

Hoe hebben PS hun informatiepositie gewaarborgd, zowel in de kaderstellende als de controlerende fase van het besluitvormingsproces, ten aanzien van het mobiliteitsbeleid en in het bijzonder wat betreft de twee cases?

Welke lessen voor de toekomst zijn te leren voor hetstellen van kaders en het uitoefenen van controle bij het toekomstig (mobiliteits)beleid?

Search