WODC: aanpak openstaande vrijheidsstraffen

Volgens de meest recente cijfers zijn er momenteel bijna 11.000 personen aan wie een vrijheidsstraf is opgelegd en die onvindbaar zijn gebleken voor de tenuitvoerlegging van deze straf. Dit hangt nauw samen met het feit dat ongeveer 10% van de vrijheidsstraffen na minimaal twee jaar en soms ook helemaal niet worden uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt getrokken dat 90% van de onvindbare veroordeelden zich (waarschijnlijk) in het buitenland bevindt, waarvan ongeveer de helft in een EU-lidstaat. Dit geeft de minister alle aanleiding om de mogelijkheden van internationale samenwerking bij opsporing van voortvluchtigen te onderzoeken. Pro Facto gaat dit onderzoek uitvoeren in opdracht van het WODC. We gaan onderzoeken wat de aard en omvang van de problematiek in met Nederland vergelijkbare landen is, hoe het probleem daar wordt aangepakt en of hieruit lessen te trekken zijn voor Nederland. Omdat bilaterale verdragen expliciet als instrument worden gezien, doen we ook onderzoek over de landen waar relatief veel in Nederland onvindbare veroordeelden vandaan komen. Bilaterale verdragen met deze landen zouden immers het meest op kunnen leveren. Ten derde voeren we een juridische analyse uit van de mogelijkheden en belemmeringen die bij de te nemen maatregelen van toepassing kunnen zijn.

Search