Provincie Noord-Holland: pilots gemeentelijke weerbaarheid tegen ondermijning

Ondermijning door de georganiseerde criminaliteit is een toenemend probleem dat ook gemeenten in meerdere opzichten raakt: door de maatschappelijke risico’s en gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen, door de rol die gemeenten hebben bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit én door (pogingen tot) intimidatie en beïnvloeding van gemeentelijke organisaties zelf.

Om ondermijnende criminaliteit voldoende het hoofd te kunnen bieden, moet een gemeente voldoende weerbaar zijn. Dat wil zeggen dat een gemeente zich niet alleen – in alle geledingen - bewust is van de (mogelijke) aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit, maar ook in staat zijn deze te herkennen, signalen te kanaliseren en daarop te handelen. Dit ook in samenspel met de diverse partners. Daarbij is het essentieel dat medewerkers zich ook voldoende veilig moeten kunnen voelen in de uitvoering van hun taken, het melden van signalen en voldoende bescherming genieten tegen pogingen tot beïnvloeding.

De Regionale Informatie- en ExpertiseCentra (RIEC’s) Noord-Holland, Amsterdam-Amstelland en Midden-Nederland hebben voor alle gemeenten in Noord-Holland een ondermijningsbeeld opgesteld: een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een gemeente. Een ondermijningsbeeld geeft niet alleen inzicht maar draag ook bij aan de (bestuurlijke) awareness van de noodzaak van een actieve en integrale (gezamenlijke) aanpak. Complementair aan deze ondermijningsbeelden wil de provincie Noord-Holland de handvatten bieden om te beoordelen of de eigen organisatie voldoende ‘fit’ is om ondermijning aan te pakken en er weerstand aan te bieden. Oftewel om antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: “Is onze organisatie voldoende weerbaar als het gaat om gevoeligheid voor en aanpak van ondermijnende criminaliteit?” De provincie Noord-Holland wil gemeenten ondersteunen om de weerbaarheid en awareness te vergroten en start daartoe drie gemeenten pilots (in Velsen, Hoorn en Den Helder).

Samen met John Smits van Arena Consulting gaat Pro Facto door middel van documentstudie, interviews en een enquête onder alle ambtenaren van de gemeenten een handreiking “bestuurlijke quickscan” opstellen om te komen tot een meer fitte organisatie als het gaat om aanpak van en weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit.

Search