WODC: evaluatie Wbp-BES

De Wet bescherming persoonsgegevens BES (hierna: Wbp BES) trad op 10 oktober 2010 in werking in Caribisch Nederland en was daarmee een van de vele wettelijke regelingen die vanaf de datum van de staatkundige herstructurering gingen gelden. De wet is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens die in Nederland gold tot de inwerkingtreding van de Avg op 25 mei 2018.

Sinds 1 april 2014 ziet de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (hierna: Cbp BES) toe op de toepassing en naleving van de wet. Naast het geven van voorlichting en advies over de Wbp BES heeft de Cbp BES de bevoegdheid om ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de wet wordt toegepast en nageleefd. Ook ziet de Cbp BES in Caribisch Nederland toe op de verwerking van onder meer politiegegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens.

De Wbp BES kent in artikel 55 een evaluatiebepaling die stelt dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding moet worden geëvalueerd. Als gevolg van de vertraagde instelling van de Commissie Wbp BES heeft ook de evaluatie vertraging opgelopen. Uitgangspunt is nu dat de evaluatie vijf jaar na de instelling van de commissie, april 2019 wordt afgerond. Pro Facto heeft van het WODC de opdracht gekregen deze evaluatie uit te voeren.Dat doen we in samenwerking met de Universiteit van Curacao en met Rianda Sacré, bestuurskundig onderzoeker die op Bonaire gevestigd is. 

De hoofdvraag van de evaluatie luidt als volgt:

Hoe functioneren de Wbp BES en de Cbp BES gelet op de uitgangspunten en doelstelling van de wet, welke knelpunten doen zich daarbij voor, wat betekent de implementatie van de Avg voor verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europees Nederland, Caribisch Nederland en de Caribische landen en wat zijn aanbevelingen voor de toekomst gelet op de mogelijk geconstateerde knelpunten?

 Voor het onderzoek worden onder meer interviews gehouden op Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Curacao, Aruba en Sint Maarten.

Search