Rekenkamercommissie waterschap Zuiderzeeland: vergunningverlening en handhaving

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland, een klein deel van Friesland en Overijssel. De kerntaken van het Waterschap krijgen in belangrijke mate vorm door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Met de invoering van de Waterwet hoeft voor alle activiteiten in het watersysteem nog maar één vergunning te worden aangevraagd.

De Algemene Vergadering heeft de rekenkamercommissie, met het oog op de effectiviteit van de totale beleidscyclus, gevraagd onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van vergunningverlening en handhaving. Pro Facto voert dit onderzoek uit. De AV heeft bij het verzoek aan uw rekenkamercommissie de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:

In hoeverre zijn vergunningverlening en handhaving doelmatig en doeltreffend en welk beeld geeft dit van de realisatie van de door de AV benoemde beleidsdoelen?

Search