Rekenkamercommissie Tynaarlo: toezicht en handhaving

De Rekenkamercommissie wil voor de raad een duidelijk beeld krijgen of en welke doelen zijn gesteld aan het toezicht en het handhavingsbeleid. Daarnaast wil de Rekenkamercommissie inzicht verkrijgen in de middelen die ingezet worden om die doelen te bereiken, de mate van doelbereiking en de oorzaken van het eventueel niet behalen van gestelde doelen. Pro Facto voert het onderzoek daartoe uit, waarbij de volgende centrale onderzoeksvraag is geformuleerd:

In hoeverre is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Tynaarlo vastgelegd, is dit beleid en de uitvoering ervan rechtmatig, doeltreffend en doelmatig en in hoeverre vinden sturing en verantwoording plaats?

Het onderzoek richt zich op de volgende gebieden:

a.            Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo

b.            Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

c.            Wet ruimtelijke ordening

Search