WODC: financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

Nederland heeft een sterke traditie waar het gaat om de inspanningen voor de bevordering van mensenrechten. Nederland onderkent het belang van een nationaal mensenrechteninstituut, onder meer door aanvaarding van VN-resolutie 48/134 van 20 december 1993 en de daarin opgenomen Paris Principles. Deze resolutie schrijft de vorming van een nationaal mensenrechteninstituut voor dat onafhankelijk van de nationale regering de mensenrechten bevordert en beschermt. Nederland heeft een sterke traditie waar het gaat om de inspanningen voor de bevordering van mensenrechten. Nederland onderkent het belang van een nationaal mensenrechteninstituut, onder meer door aanvaarding van VN-resolutie 48/134 van 20 december 1993 en de daarin opgenomen Paris Principles. Deze resolutie schrijft de vorming van een nationaal mensenrechteninstituut voor dat onafhankelijk van de nationale regering de mensenrechten bevordert en beschermt. In 2012 werd hiertoe in Nederland het College voor de Rechten van de Mens opgericht.

Het College is een zgn. ZBO plus en bestaat uit een voorzitter en acht leden. Daarnaast zijn negen plaatsvervangend collegeleden benoemd. Het College wordt geadviseerd door een Raad van advies bestaande uit een voorzitter en negen leden. De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, de Nationale ombudsman en de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens zijn vaste leden van de Raad van advies.

In de memorie van toelichting bij de wet College voor de Rechten van de Mens is opgenomen dat twee jaar na de oprichting van het College een evaluatie van de werkzaamheden en het functioneren van het College zal plaatsvinden. Deze evaluatie is uitgevoerd door Pro Facto en richte zich op een beoordeling van de prestaties van het Colleges in relatie tot de ambities bij oprichting en de beschikbare middelen. De volgende vragen stonden centraal:

Wat is de ambitie met het College voor de rechten van de mens, hoe functioneert het College en hoe is de wijze waarop het beschikbare budget is ingezet te beoordelen?

Hoe beoordelen het College, de stakeholders en onafhankelijke deskundigen het aan het College toegekende budget, gegeven de ambitie die met het College bestaat?

Klik HIER om het eindrapport te downloaden.

Search